ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις και στις βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα Μέρη IIΙ έως VIΙ, οι οποίες προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν ρύπανση.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ούτε στη δοκιμή νέων προϊόντων και διαδικασιών.

Εκχώρηση εξουσιών

5.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, με γνωστοποίησή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί, εν όλω ή εν μέρει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει, την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητας για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων σε-

(α) τμήμα ή υπηρεσία Υπουργείου της Δημοκρατίας, ή

(β) δημόσιο λειτουργό και/ή πρόσωπο που κατέχει κατάλληλα προσόντα και εκπαίδευση, ή

(γ) οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με Νόμο, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ή

(δ) αρχή τοπικής διοίκησης,

αφού προηγουμένως διαβουλευθεί και συνομολογήσει έγγραφη συμφωνία με τον λειτουργό, το πρόσωπο, την αρχή, το τμήμα, την υπηρεσία ή τον οργανισμό προς τον οποίο εκχωρούνται οι εξουσίες.

(2) Στην ως άνω συμφωνία καθορίζονται ρητά η συγκεκριμένη εξουσία, η οποία ανατίθεται στο λειτουργό, στο πρόσωπο, στην αρχή, στο τμήμα, στην υπηρεσία ή στον οργανισμό και η έκταση αυτής, καθώς και η έναρξη και η λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας αυτή ασκείται.

(3) Ο λειτουργός, το πρόσωπο, η αρχή, το τμήμα, η υπηρεσία ή ο οργανισμός, τηρεί τις εν γένει αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την άσκηση των εξουσιών της Αρμόδιας Αρχής, όπως και τις επί τούτω οδηγίες της.

(4) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμός ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος και/ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί και/ή Διατάγματα αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμό, ο παρών Νόμος και/ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί και/ή Διατάγματα εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία ή το καθήκον στο λειτουργό, το πρόσωπο, την αρχή, το τμήμα, την υπηρεσία ή τον οργανισμό που ασκεί την εξουσία αυτή ή το καθήκον αυτό.

(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, όταν το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της, η οποία λήφθηκε με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Ίδρυση και λειτουργία Τεχνικής Επιτροπής

6.-(1) Ιδρύεται επιτροπή με την ονομασία «Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος», στην οποία συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από-

(α) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(β) το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,

(γ) το Υπουργείο Υγείας,

(δ) το Υπουργείο Εσωτερικών,

(ε) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

(στ) το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,

(ζ) το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, και

(η) την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

(2) Το καθένα από τα Υπουργεία μπορεί να εκπροσωπείται στην κάθε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής από διαφορετικό λειτουργό.

(3) Ο κάθε εκπρόσωπος Υπουργείου μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες από ένα ή δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

(4) Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη άλλος εκπρόσωπος για να προεδρεύσει της συνεδρίας.

(5) Σε συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής, η παρουσία πέντε μελών αποτελεί απαρτία.

(6) Οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο αυτής. οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής μπορεί να ζητήσει έκτακτη συνεδρία, αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί· η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητείται η σύγκλησή της.

(7) Για οποιοδήποτε θέμα που θα συζητηθεί σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυτής μεριμνά ώστε, η ειδοποίηση για τη συνεδρία αυτή να αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση και να παραληφθεί από τους συμμετέχοντες που εκπροσωπούνται στην Τεχνική Επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία.

(8) Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί και ιδιαίτερα λεπτομέρειες που αφορούν -

(α) ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος,

(β) γενικούς όρους λειτουργίας που ισχύουν ή που θα πρέπει να υιοθετηθούν και πρόσθετους όρους λειτουργίας, εάν πρόκειται για θέματα που αφορούν δραστηριότητες του Παραρτήματος IV,

(γ) την Άδεια και τους όρους λειτουργίας υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί ή θα πρέπει να χορηγηθεί,

(δ) ανανέωση, ανάκληση ή τροποποίηση της Άδειας ή των όρων λειτουργίας, υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί, και

(ε) τον τύπο αίτησης που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9.

(9) Η ειδοποίηση για τη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής, μαζί με ημερήσια διάταξη και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, αποστέλλονται επίσης σε κάθε Έπαρχο, δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο, εφόσον τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή της δικαιοδοσίας τους.

Αρμοδιότητες Τεχνικής Επιτροπής

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 12, προτού η Αρμόδια Αρχή προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, δηλαδή -

(α) εκδώσει διάταγμα για τον καθορισμό ποιοτικού προτύπου περιβάλλοντος, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30,

(β) εκδώσει διάταγμα για τον καθορισμό γενικών όρων λειτουργίας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12,

(γ) χορηγήσει Άδεια, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11,

(δ) λάβει απόφαση για ανανέωση, ανάκληση ή τροποποίηση Άδειας ή των όρων λειτουργίας αυτής, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11, 13, 15 και 19,

η Τεχνική Επιτροπή εξετάζει το θέμα σε μια ή περισσότερες συνεδρίες και προβαίνει σε σχετική εισήγηση προς την Αρμόδια Αρχή.

(2) Εάν σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής προς εξέταση θέματος που αναφέρεται πιο πάνω, προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία ως προς την εισήγηση που θα υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή, το μέλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο όπως το θέμα παραπεμφθεί προς εξέταση και οριστική επίλυση στο Υπουργικό Συμβούλιο. σε τέτοια περίπτωση, ο Πρόεδρος προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για παραπομπή του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επί θέματος που παραπέμπεται σε αυτό σύμφωνα με το εδάφιο (2), είναι δεσμευτική για την Αρμόδια Αρχή.

Υποχρέωση κατοχής Άδειας

8.-(1) Απαγορεύεται η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης, εγκατάστασης καύσης, εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων χωρίς Άδεια.

(2)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή δύναται να θεσπίσει διαδικασία για την εγγραφή σε μητρώο μόνο των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το Μέρος VΙ του παρόντος Νόμου.

(β) Η διαδικασία εγγραφής σε μητρώο καθορίζεται με διάταγμα της Αρμόδιας Αρχής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει, ως ελάχιστη προϋπόθεση, γνωστοποίηση από το φορέα εκμετάλλευσης προς την Αρμόδια Αρχή της πρόθεσής του να θέσει σε λειτουργία μία εγκατάσταση.

(3)(α) Η Άδεια ισχύει για την περίοδο που η Αρμόδια Αρχή καθορίζει για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά και δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

(β) Έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της Άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της Άδειας στην Αρμόδια Αρχή.

(4) Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση, εγκατάσταση καύσης, εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, η οποία δεν είχε εξασφαλίσει-

(α) άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, ή/και

(β) άδεια απόρριψης αποβλήτων,

υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή αίτηση για τη χορήγηση Άδειας μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(5)(α) Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση, εγκατάσταση καύσης, εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, η οποία είχε εξασφαλίσει μία από τις άδειες που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (4), θεωρείται ότι της έχει χορηγηθεί προσωρινή Άδεια με τους ίδιους όρους λειτουργίας και περίοδο ισχύος που είχαν τεθεί στις εν λόγω άδειες.

(β) Η προσωρινή Άδεια ισχύει μέχρι ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, είτε με την τροποποίηση των όρων λειτουργίας της είτε με την προσθήκη νέων όρων λειτουργίας σε αυτήν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19.

(γ) Έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της προσωρινής Άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της Άδειας στην Αρμόδια Αρχή.

(6) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5), η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει πρόσθετους όρους λειτουργίας κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής Άδειας για τη διασφάλιση της προστασίας των νερών, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας

9.-(1) Κάθε νέα εγκατάσταση υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας στην Αρμόδια Αρχή προτού τεθεί σε λειτουργία.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3), αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, μαζί με αντίγραφο έγκυρης και εν ισχύ πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής ή/και πιστοποιητικού έγκρισης ή/ και με αντίγραφο της αίτησης που υποβάλλεται για εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 11, σε ειδικό έντυπο και περιέχει τέτοιες πληροφορίες, όπως καθορίζονται με διάταγμα της Αρμόδιας Αρχής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. το έντυπο αίτησης περιλαμβάνει περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:

(α) της εγκατάστασης, της φύσης και της έκτασης των δραστηριοτήτων της,

(β) των στοιχείων του φορέα εκμετάλλευσης,

(γ) των συνθηκών του χώρου όπου θα λειτουργήσει η εγκατάσταση,

(δ) των προϊόντων που παράγονται από την εγκατάσταση,

(ε) των πρώτων και βοηθητικών υλών, των ουσιών και της ενέργειας που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση,

(στ) των πηγών προέλευσης νερού που χρησιμοποιείται και/ ή καταναλώνεται στην εγκατάσταση, περιλαμβανομένων των ποσοτήτων κατανάλωσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτού,

(ζ) των πηγών εκπομπών,

(η) της βασικής έκθεσης, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34,

(θ) της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπόμενων εκπομπών από την εγκατάσταση στην ατμόσφαιρα, στα νερά και στο έδαφος ξεχωριστά καθώς και προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εν λόγω εκπομπών στο περιβάλλον,

(ι) της προβλεπόμενης τεχνολογίας και άλλων τεχνικών που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκπομπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στη μείωσή τους,

(ια) των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας για εκ νέου χρήση, ανακύκλωσης και ανάκτησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση,

(ιβ) των προβλεπόμενων μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών,

(ιγ) των μέτρων αξιοποίησης των αερίων αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση, εφόσον απαιτείται,

(ιδ) συνοπτικά, των κύριων εναλλακτικών επιλογών, όσον αφορά την τεχνολογία, τις τεχνικές και τα μέτρα που προτείνονται, οι οποίες έχουν μελετηθεί από το φορέα εκμετάλλευσης που αιτείται την Άδεια,

(ιε) των προβλεπόμενων μέτρων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, των νερών και του εδάφους στην περιοχή της εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται,

(ιστ) των άλλων μέτρων που προβλέπονται για τη συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 24, και/ ή

(ιζ) μη τεχνικού περιεχομένου περίληψη των λεπτομερειών που αναφέρονται στα προαναφερθέντα σημεία:

Νοείται ότι, για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV και, όπου προβλέπεται, σε όσες εγκαταστάσεις φθάνουν στο όριο δυναμικότητας που καθορίζεται στο εν λόγω Παράρτημα, το έντυπο αίτησης περιλαμβάνει όλα τα πιο πάνω.

(3) Εφόσον αυτό δικαιολογείται από την κατηγορία, το είδος, το μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, μαζί με τις πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (2), η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει την υποβολή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας, στοιχείου ή μελέτης που κρίνεται αναγκαία για την πλήρη εξέταση της υποβληθείσας αίτησης.

Εξέταση της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας

10.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37, μετά την παραλαβή της αίτησης, εντός δύο (2) εβδομάδων η Αρμόδια Αρχή, μεριμνά ώστε να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας γνωστοποίηση, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

(α) η ημερομηνία λήψης της αίτησης,

(β) ότι η αίτηση είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση, στα γραφεία της Αρμόδιας Αρχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, και

(γ) ότι οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή, εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης, απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη Άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

(2) Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 7, 8 και 11.

(3) Η Αρμόδια Αρχή αξιολογεί τυχόν απόψεις και εισηγήσεις που υποβλήθηκαν δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και ενημερώνει γραπτώς το πρόσωπο που τις υπέβαλε για τον τρόπο, με τον οποίο αυτές λήφθηκαν υπόψη.

Χορήγηση ή ανανέωση Άδειας

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, του εδαφίου (3) του άρθρου 10 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή χορηγεί ή ανανεώνει Άδεια, εφόσον ικανοποιείται ότι-

(α) (i) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτουργούσε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, υπάρχει έγκυρη και εν ισχύ πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής ή/και πιστοποιητικό έγκρισης. Και

(ii) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτούργησε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό έγκρισης:

Νοείται ότι στην περίπτωση εγκατάστασης που λειτουργεί μετά την έναρξη της ισχύος του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016, η οποία δεν έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ Άδεια διάρκειας ενός (1) έτους, εφόσον υποβληθούν μαζί με την αίτηση για την εν λόγω Άδεια αντίγραφα της άδειας οικοδομής και της αίτησης για εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης για την εν λόγω εγκατάσταση:

Νοείται περαιτέρω ότι αν κατά τη λήξη της ετήσιας Άδειας που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη προσκομιστεί πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή δύναται να παρατείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της εν λόγω Άδειας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, με τους ίδιους όρους, εφόσον, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, διαπιστώσει προηγουμένως ότι δεν έχει συντελεστεί οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία της εγκατάστασης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι αν κατά τη λήξη της ετήσιας Άδειας που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή δεν δύναται να χορηγήσει άλλη Άδεια δυνάμει των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης ούτε να παρατείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της δυνάμει των διατάξεων της δεύτερης επιφύλαξης.

(β) ο φορέας εκμετάλλευσης διαθέτει τα μηχανήματα ή/και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών και διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού και προς όλους τους όρους λειτουργίας που επισυνάπτονται στην Άδεια.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), για οποιαδήποτε υφιστάμενη εγκατάσταση, εγκατάσταση καύσης, εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, η Αρμόδια Αρχή δύναται-

(α) να προβαίνει σε χορήγηση της Άδειας, έστω και αν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει τα μηχανήματα και/ ή τον εξοπλισμό που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθορίζοντας χρονική περίοδο, εντός της οποίας τα μηχανήματα και/ ή ο εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθούν, και

(β) να ορίσει χρονική περίοδο, εντός της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς οποιουσδήποτε καθορισμένους όρους λειτουργίας.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δε χορηγεί ούτε ανανεώνει Άδεια στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι σε θέση να τηρήσει οριακή τιμή εκπομπής και/ ή ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος.

(4) Ειδικότερα, η Αρμόδια Αρχή χορηγεί ή ανανεώνει Άδεια μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι –

(α) έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης, περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, νοουμένου ότι η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος,

(β) η λειτουργία της εγκατάστασης δε θα προκαλέσει ρύπανση, ειδικότερα με την εκπομπή των ουσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII,

(γ) δε θα σημειωθεί υπέρβαση οποιασδήποτε από τις εκάστοτε ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπής,

(δ) θα τηρηθούν όλες οι ισχύουσες οριακές τιμές ποιότητας που καθορίζονται δυνάμει του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και τα ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος που καθορίζονται δυνάμει του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ε) ο φορέας εκμετάλλευσης δηλώνει γραπτώς ότι μπορεί να τηρήσει και δεσμεύεται να τηρήσει όλους του όρους λειτουργίας της Άδειας, και

(στ) (i) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτουργούσε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, υπάρχει έγκυρη και εν ισχύ πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής ή/και πιστοποιητικό έγκρισης. και

(ii) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτούργησε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό έγκρισης:

Νοείται ότι στην περίπτωση εγκατάστασης που λειτουργεί μετά την έναρξη της ισχύος του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016, η οποία δεν έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ Άδεια διάρκειας ενός (1) έτους, εφόσον υποβληθούν μαζί με την αίτηση για την εν λόγω Άδεια αντίγραφα της άδειας οικοδομής και της αίτησης για εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης για την εν λόγω εγκατάσταση:

Νοείται περαιτέρω ότι αν κατά τη λήξη της ετήσιας Άδειας που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη προσκομιστεί πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή δύναται να παρατείνει τη χρονική περίοδο της ισχύος της εν λόγω Άδειας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, με τους ίδιους όρους, εφόσον διαπιστώσει προηγουμένως ότι δεν έχει συντελεστεί οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία της εγκατάστασης και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι αν κατά τη λήξη της ετήσιας Άδειας που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή δεν δύναται να χορηγήσει Άδεια δυνάμει των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης ούτε να παρατείνει τη χρονική περίοδο της ισχύος της δυνάμει των διατάξεων της δεύτερης επιφύλαξης.

(5)(α) Η Αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει ή ανανεώσει Άδεια, η οποία καλύπτει δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα εγκαταστάσεων, την εκμετάλλευση των οποίων έχει ο ίδιος φορέας εκμετάλλευσης στον ίδιο χώρο.

(β) Στις περιπτώσεις που η Άδεια καλύπτει δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις, σε αυτήν περιλαμβάνονται τέτοιοι όροι λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε εγκατάσταση πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να χορηγήσει ή ανανεώσει Άδεια, η οποία καλύπτει διάφορα τμήματα μιας εγκατάστασης, την οποία λειτουργούν ή ελέγχουν διαφορετικοί φορείς εκμετάλλευσης. στις περιπτώσεις αυτές, η Άδεια καθορίζει τις ευθύνες έκαστου φορέα εκμετάλλευσης.

(7) Κατά την επιβολή των όρων λειτουργίας στην Άδεια, η Αρμόδια Αρχή εκτιμά τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης και μεριμνά για-

(α) την πρόληψη ή εξάλειψη όλων των μορφών ρύπανσης που η εγκατάσταση δυνατόν να προκαλέσει, επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του,

(β) την αποφυγή μετατόπισης ή διασποράς της ρύπανσης από ένα στοιχείο του περιβάλλοντος σε άλλο,

(γ) την αποφυγή επαναλήψεων ή σύγχυσης αναφορικά με τη διαμόρφωση των όρων λειτουργίας,

(δ) την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων λειτουργίας, και

(ε) την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση του καθορισμού και της παρακολούθησης των όρων αυτών.

(8) Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή ουσιαστικής μεταβολής εγκατάστασης, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται για τη χορήγηση Άδειας εξετάζεται και χρησιμοποιείται κάθε σχετική πληροφορία ή συμπέρασμα που έχει προκύψει κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 12, 13, 14, 15, 15Α, 17, 21, 22 και 24 του πιο πάνω Νόμου.

(9) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί γραπτώς στο φορέα εκμετάλλευσης και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (3) του άρθρου 10 την απόφασή της αναφορικά με την απόρριψη ή έγκριση της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας.

(10)(α)Ταυτόχρονα με τη χορήγηση Άδειας ο κάτοχος της καταθέτει στην Αρμόδια Αρχή εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης.

(β) Το ύψος και η μορφή των εγγυήσεων αυτών καθορίζονται με γνωστοποίηση της Αρμόδιας Αρχής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Γενικοί όροι λειτουργίας

12.-(1)Χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης χορήγησης Άδειας και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδώσει διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο καθορίζει γενικούς όρους λειτουργίας για ορισμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων καύσης, εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και/ ή εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων.

(2) Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων γενικών όρων λειτουργίας, αυτοί επισυνάπτονται στην Άδεια και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

(3) Σε περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (1), η Άδεια χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς την προηγούμενη εξέτασή της από την Τεχνική Επιτροπή.

Όροι λειτουργίας εγκατάστασης

13. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12, σε κάθε άλλη περίπτωση, η Αρμόδια Αρχή, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας, δύναται να επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε όρους λειτουργίας, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. οι όροι λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Άδειας και αναφέρονται τουλάχιστον-

(α) στη φύση, προέλευση και σύσταση των εκπομπών,

(β) στο ρυθμό των εκπομπών και στις συνολικές ποσότητες ουσιών που επιτρέπεται να εκπέμπονται, σε συγκεκριμένη περίοδο όπως καθορίζεται στην Άδεια,

(γ) στις μέγιστες οριακές τιμές εκπομπής οποιωνδήποτε ουσιών ή ομάδων ουσιών που εκπέμπονται,

(δ) στα φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά οποιουδήποτε παραγόμενου αποβλήτου,

(ε) στις προδιαγραφές ποιότητας οποιωνδήποτε υλικών, περιλαμβανομένων και των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές οποιουδήποτε μηχανήματος ή εξοπλισμού,

(στ) στο σχεδιασμό και στην κατασκευή οποιωνδήποτε αγωγών απορροής ή στομίων εξαγωγής αποβλήτων για τις εκπομπές υγρών αποβλήτων, καθώς και στην ακριβή τοποθέτησή τους επί του νερού ή του εδάφους,

(ζ) στις προϋποθέσεις ή τεχνικές προδιαγραφές, περιλαμβανομένου και του ύψους, που αφορούν στην ανέγερση καπνοδόχου ή φουγάρου, μέσω του οποίου θα διοχετεύονται οι αέριες εκπομπές στην ατμόσφαιρα,

(η) στον εξοπλισμό που πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιείται για παρεμπόδιση των εκπομπών ή για μετατροπή τους σε αβλαβείς ή ακίνδυνες για το περιβάλλον,

(θ) στον καθορισμό μεθόδων και διαδικασιών για την επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της εγκατάστασης, με στόχο να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον,

(ι) σε εύλογες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή μετρήσεων και τη λήψη δειγμάτων οποιωνδήποτε αποβλήτων και ουσιών που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση ή εκπέμπονται από αυτήν. οι διευκολύνσεις αφορούν στην κατασκευή κατάλληλων δειγματοληπτικών θυρίδων σε φουγάρα εκπομπής και κατάλληλης εξέδρας, η οποία διασφαλίζει την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση, καθώς και κατάλληλους ογκομετρητές ροής και δειγματολήπτες στα σημεία εκροής υγρών αποβλήτων,

(ια) στην τήρηση μητρώων ή στοιχείων σχετικά με την προέλευση, σύνθεση, θερμοκρασία, ποσότητα και συχνότητα εκπομπών και ειδικότερα, μητρώων στα οποία να αναφέρονται οι ενδείξεις των μετρητών και άλλων συσκευών καταγραφής που ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί βάσει των όρων της Άδειάς του,

(ιβ) στην εγκατάσταση οργάνων και τήρηση προγράμματος μετρήσεων των εκπομπών, καθώς και στις συνθήκες μέτρησης που πρέπει να διεξάγει ο φορέας εκμετάλλευσης,

(ιγ) σε όργανα, εξοπλισμό ή συστήματα για αποθήκευση των μετρήσεων και τηλεμετάδοσής τους στην Αρμόδια Αρχή,

(ιδ) στον καταρτισμό και στην τήρηση προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και των εδαφών στο χώρο της εγκατάστασης και στα σημεία διάθεσης των αποβλήτων,

(ιε) στις τεχνικές εκθέσεις που πρέπει να ετοιμάζονται από το φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στον έλεγχο της ρύπανσης και στην προστασία του περιβάλλοντος από τις εκπομπές, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο (ιβ),

(ιστ) στην ακριβή τοποθεσία, στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία της εγκατάστασης,

(ιζ) σε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις που η Αρμόδια Αρχή κρίνει αναγκαίες για αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και/ ή

(ιη) σε όργανα μέτρησης ή άλλο εξοπλισμό που πρέπει να εγκαταστήσει ο φορέας εκμετάλλευσης, με δικές του δαπάνες, σε σημεία τα οποία θα εγκρίνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Διάρκεια ισχύος των όρων λειτουργίας

14. Σε περίπτωση χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει-

(α) την έναρξη και τη λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, δεν θα υπάρξει ανάκληση της Άδειας,

(β) για κάθε όρο λειτουργίας που επιβάλλει, την έναρξη και λήξη της χρονικής περιόδου εντός της οποίας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, δεν θα γίνει τροποποίηση του όρου λειτουργίας αυτού, και

(γ) σε σχέση με τους όρους λειτουργίας, την έναρξη και λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, δεν θα προστεθούν νέοι όροι λειτουργίας.

Επανεξέταση των όρων λειτουργίας

15.-(1)H Αρμόδια Αρχή επανεξετάζει περιοδικά και αναπροσαρμόζει, ενδεχομένως, τους όρους λειτουργίας της Άδειας.

(2) Η επανεξέταση διενεργείται οπωσδήποτε, όταν-

(α) η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στην Άδεια ή να περιληφθούν νέες οριακές τιμές εκπομπής,

(β) ουσιαστικές μεταβολές των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επιτρέπουν σημαντική μείωση των εκπομπών της εγκατάστασης χωρίς υπερβολικό κόστος,

(γ) ο φορέας εκμετάλλευσης προβεί σε επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στην εγκατάσταση που προβλέπονται στο άρθρο 18,

(δ) η ασφάλεια εκμετάλλευσης της διεργασίας απαιτεί την εφαρμογή άλλων τεχνικών,

(ε) εκπνεύσουν οι χρονικές περίοδοι που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 14, και/ ή

(στ) αυτό επιβάλλεται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.

(3) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (2), ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή σχετική αίτηση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της Άδειας.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), εάν, κατά τη λήξη της χρονικής ισχύος της Άδειας, δεν έχει συντελεστεί καμιά μεταβολή στη λειτουργία της εγκατάστασης και δεν έχουν τροποποιηθεί τα σχετικά ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανανεώσει την Άδεια για ακόμα δύο (2) χρόνια.

Μη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας

16.-(1)Σε περίπτωση παράβασης των όρων λειτουργίας Άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης -

(α) ενημερώνει αμέσως την Αρμόδια Αρχή,

(β) λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό, και

(γ) λαμβάνει όλα τα συμπληρωματικά μέτρα που η Αρμόδια Αρχή καθορίζει για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

(2) Εάν η παράβαση των όρων λειτουργίας της Άδειας προκαλεί άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή απειλεί να έχει άμεση αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, τότε, μέχρι να γίνει αποκατάσταση της συμμόρφωσης, με βάση τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1), ο επιθεωρητής επιδίδει στο φορέα εκμετάλλευσης απαγορευτική ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 86.

Αλλαγή φορέα εκμετάλλευσης

17.-(1)Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης, ο νέος φορέας εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος όπως -

(α) ενημερώσει αμέσως την Αρμόδια Αρχή για την αλλαγή, και

(β) τηρεί τους όρους λειτουργίας της Άδειας της εγκατάστασης που αναλαμβάνει.

(2) Από τη στιγμή της ανάληψης της λειτουργίας ή του ελέγχου της εγκατάστασης, ο νέος φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου φορέα εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Επέκταση εγκατάστασης

18.-(1)Σε περίπτωση που φορέας εκμετάλλευσης προτίθεται να προβεί σε επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στην εγκατάσταση, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπρόσθετες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στα νερά ή/και στο έδαφος, οφείλει να υποβάλει εκ νέου αίτηση για τη χορήγηση Άδειας, προτού προβεί στις εν λόγω επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή αλλαγές.

(2)(α) Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποταθεί γραπτώς στην Αρμόδια Αρχή για γραπτή βεβαίωση ότι η ανωτέρω προτεινόμενη επέκταση, τροποποίηση ή αλλαγή δε θα απαιτήσει την εκ νέου χορήγηση Άδειας.

(β) Εφόσον δοθεί τέτοια γραπτή βεβαίωση, δεν είναι αναγκαία η εκ νέου υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Άδειας.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές ως προς το τι θεωρεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στα νερά και/ ή στο έδαφος.

(4) Φορέας εκμετάλλευσης, ο οποίος λειτουργεί ή ελέγχει εγκατάσταση ενώ έχει κάνει επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, οι οποίες μπορούν να έχουν επιπρόσθετες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στα νερά ή/και στο έδαφος, προτού του χορηγηθεί νέα Άδεια για αυτές ή προτού λάβει γραπτή βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του εδαφίου (2), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 87.

Ανάκληση ή τροποποίηση Άδειας

19.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, η Αρμόδια Αρχή οποτεδήποτε κρίνει ότι αυτό δικαιολογείται ή επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και/ ή της δημόσιας ασφάλειας, δύναται-

(α) να ανακαλέσει Άδεια,

(β) να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο λειτουργίας αυτής,

(γ) να προσθέσει οποιουσδήποτε νέους όρους λειτουργίας σε αυτήν, και/ ή

(δ) να συντομεύσει το χρόνο ισχύος της.

(2)(α) Όταν η τροποποίηση όρου λειτουργίας της Άδειας ή η προσθήκη νέου όρου λειτουργίας σε αυτήν πραγματοποιείται μέσα στην ισχύουσα χρονική περίοδο που καθορίζεται με βάση το άρθρο 14, καταβάλλεται στο φορέα εκμετάλλευσης αποζημίωση, εκτός εάν η τροποποίηση όρου λειτουργίας ή η προσθήκη νέου όρου λειτουργίας γίνεται λόγω αλλαγής των συνθηκών, οι οποίες δεν μπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν κατά το χρόνο που οι όροι λειτουργίας καθορίσθηκαν για πρώτη φορά στην Άδεια.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ως αλλαγή των συνθηκών μπορεί να θεωρηθεί και η αλλαγή πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Αρμόδια Αρχή, αναφορικά με τις εκπομπές της εγκατάστασης.

Αδικήματα σε σχέση με εγκατάσταση

20.-(1)Φορέας εκμετάλλευσης ή άλλο πρόσωπο, που λειτουργεί ή ελέγχει ή εν γνώσει του επιτρέπει τη λειτουργία εγκατάστασης–

(α) η οποία δεν έχει εξασφαλίσει Άδεια, ή

(β) σε τοποθεσία άλλη από εκείνη που ορίζεται στην Άδεια, ή

(γ) κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με οποιοδήποτε όρο λειτουργίας που επισυνάπτεται στην Άδεια,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 87.

(2) Αποτελεί υπεράσπιση σε οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), αν ο κατηγορούμενος αποδείξει ότι η μη συμμόρφωσή του προς όρο λειτουργίας οφειλόταν σε ενέργεια ή παράλειψη άλλου προσώπου ή σε ατύχημα ή σε άλλη αιτία πέρα από τον έλεγχό του και ότι έλαβε όλες τις εύλογες προφυλάξεις και κατέβαλε όλη την οφειλόμενη φροντίδα για να αποφύγει την παράβαση του όρου λειτουργίας, είτε ο ίδιος είτε εργοδοτούμενός του είτε αντιπρόσωπός του, και ότι, εν πάση περιπτώσει, μόλις αντιλήφθηκε την παράβαση έλαβε όλα τα εφικτά μέτρα για επανόρθωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ζητά να επικαλεστεί για υπεράσπισή του πράξη ή παράλειψη άλλου προσώπου -

(α) δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, εκτός αν-

(i) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία της ακρόασης, δώσει στην κατηγορούσα αρχή γραπτώς πληροφορίες που κατέχει, οι οποίες την βοηθούν να επισημάνει και εντοπίσει το άλλο πρόσωπο, ή

(ii) έχει την άδεια του δικαστηρίου να την επικαλεστεί, και

(β) το άλλο πρόσωπο μπορεί να κατηγορηθεί για αδίκημα και να κριθεί ένοχο, ανεξάρτητα από το αν ο αρχικός κατηγορούμενος κριθεί ένοχος ή όχι.

(4) Αποτελεί υπεράσπιση σε οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1), αν ο κατηγορούμενος αποδείξει ότι ήταν εργοδοτούμενος, που ενεργούσε με βάση οδηγίες που δόθηκαν σε αυτόν από ή εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης και ότι δεν είχε λόγο να πιστεύει ότι η συμμόρφωση προς τις οδηγίες αυτές θα οδηγούσε στη διάπραξη του αδικήματος για το οποίο κατηγορείται.

Συμβάντα και ατυχήματα

21. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον, ο φορέας εκμετάλλευσης προβαίνει αμέσως και όχι αργότερα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών:

(α) ενημερώνει αμέσως την Αρμόδια Αρχή,

(β) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων, και

(γ) λαμβάνει όλα τα συμπληρωματικά μέτρα, που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

22.-(1)Όταν οι εκπομπές ενός αερίου θερμοκηπίου από μια εγκατάσταση προσδιορίζονται στο Παράρτημα I του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε σχέση με μια δραστηριότητα της εν λόγω εγκατάστασης, η Άδεια δεν περιλαμβάνει οριακή τιμή εκπομπής για τις άμεσες εκπομπές του εν λόγω αερίου, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται σημαντική τοπική ρύπανση.

(2) Για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα I του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η Αρμόδια Αρχή δύναται να μην επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης ή άλλες εγκαταστάσεις που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα στο χώρο της εγκατάστασης.

(3) Η αρμόδια Αρχή, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο, τροποποιεί την Άδεια, κατά περίπτωση.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται προσωρινά από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.