Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

22.-(1)Όταν οι εκπομπές ενός αερίου θερμοκηπίου από μια εγκατάσταση προσδιορίζονται στο Παράρτημα I του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε σχέση με μια δραστηριότητα της εν λόγω εγκατάστασης, η Άδεια δεν περιλαμβάνει οριακή τιμή εκπομπής για τις άμεσες εκπομπές του εν λόγω αερίου, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται σημαντική τοπική ρύπανση.

(2) Για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα I του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η Αρμόδια Αρχή δύναται να μην επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης ή άλλες εγκαταστάσεις που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα στο χώρο της εγκατάστασης.

(3) Η αρμόδια Αρχή, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο, τροποποιεί την Άδεια, κατά περίπτωση.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται προσωρινά από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.