Αρμοδιότητες Τεχνικής Επιτροπής

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 12, προτού η Αρμόδια Αρχή προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, δηλαδή -

(α) εκδώσει διάταγμα για τον καθορισμό ποιοτικού προτύπου περιβάλλοντος, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30,

(β) εκδώσει διάταγμα για τον καθορισμό γενικών όρων λειτουργίας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12,

(γ) χορηγήσει Άδεια, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11,

(δ) λάβει απόφαση για ανανέωση, ανάκληση ή τροποποίηση Άδειας ή των όρων λειτουργίας αυτής, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11, 13, 15 και 19,

η Τεχνική Επιτροπή εξετάζει το θέμα σε μια ή περισσότερες συνεδρίες και προβαίνει σε σχετική εισήγηση προς την Αρμόδια Αρχή.

(2) Εάν σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής προς εξέταση θέματος που αναφέρεται πιο πάνω, προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία ως προς την εισήγηση που θα υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή, το μέλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο όπως το θέμα παραπεμφθεί προς εξέταση και οριστική επίλυση στο Υπουργικό Συμβούλιο. σε τέτοια περίπτωση, ο Πρόεδρος προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για παραπομπή του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επί θέματος που παραπέμπεται σε αυτό σύμφωνα με το εδάφιο (2), είναι δεσμευτική για την Αρμόδια Αρχή.