Ίδρυση και λειτουργία Τεχνικής Επιτροπής

6.-(1) Ιδρύεται επιτροπή με την ονομασία «Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος», στην οποία συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από-

(α) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(β) το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,

(γ) το Υπουργείο Υγείας,

(δ) το Υπουργείο Εσωτερικών,

(ε) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

(στ) το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,

(ζ) το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, και

(η) την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

(2) Το καθένα από τα Υπουργεία μπορεί να εκπροσωπείται στην κάθε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής από διαφορετικό λειτουργό.

(3) Ο κάθε εκπρόσωπος Υπουργείου μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες από ένα ή δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

(4) Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη άλλος εκπρόσωπος για να προεδρεύσει της συνεδρίας.

(5) Σε συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής, η παρουσία πέντε μελών αποτελεί απαρτία.

(6) Οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο αυτής. οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής μπορεί να ζητήσει έκτακτη συνεδρία, αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί· η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητείται η σύγκλησή της.

(7) Για οποιοδήποτε θέμα που θα συζητηθεί σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυτής μεριμνά ώστε, η ειδοποίηση για τη συνεδρία αυτή να αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση και να παραληφθεί από τους συμμετέχοντες που εκπροσωπούνται στην Τεχνική Επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία.

(8) Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί και ιδιαίτερα λεπτομέρειες που αφορούν -

(α) ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος,

(β) γενικούς όρους λειτουργίας που ισχύουν ή που θα πρέπει να υιοθετηθούν και πρόσθετους όρους λειτουργίας, εάν πρόκειται για θέματα που αφορούν δραστηριότητες του Παραρτήματος IV,

(γ) την Άδεια και τους όρους λειτουργίας υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί ή θα πρέπει να χορηγηθεί,

(δ) ανανέωση, ανάκληση ή τροποποίηση της Άδειας ή των όρων λειτουργίας, υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί, και

(ε) τον τύπο αίτησης που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9.

(9) Η ειδοποίηση για τη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής, μαζί με ημερήσια διάταξη και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, αποστέλλονται επίσης σε κάθε Έπαρχο, δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο, εφόσον τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή της δικαιοδοσίας τους.