Εκχώρηση εξουσιών

5.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, με γνωστοποίησή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί, εν όλω ή εν μέρει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει, την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητας για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων σε-

(α) τμήμα ή υπηρεσία Υπουργείου της Δημοκρατίας, ή

(β) δημόσιο λειτουργό και/ή πρόσωπο που κατέχει κατάλληλα προσόντα και εκπαίδευση, ή

(γ) οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με Νόμο, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ή

(δ) αρχή τοπικής διοίκησης,

αφού προηγουμένως διαβουλευθεί και συνομολογήσει έγγραφη συμφωνία με τον λειτουργό, το πρόσωπο, την αρχή, το τμήμα, την υπηρεσία ή τον οργανισμό προς τον οποίο εκχωρούνται οι εξουσίες.

(2) Στην ως άνω συμφωνία καθορίζονται ρητά η συγκεκριμένη εξουσία, η οποία ανατίθεται στο λειτουργό, στο πρόσωπο, στην αρχή, στο τμήμα, στην υπηρεσία ή στον οργανισμό και η έκταση αυτής, καθώς και η έναρξη και η λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας αυτή ασκείται.

(3) Ο λειτουργός, το πρόσωπο, η αρχή, το τμήμα, η υπηρεσία ή ο οργανισμός, τηρεί τις εν γένει αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την άσκηση των εξουσιών της Αρμόδιας Αρχής, όπως και τις επί τούτω οδηγίες της.

(4) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμός ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος και/ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί και/ή Διατάγματα αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμό, ο παρών Νόμος και/ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί και/ή Διατάγματα εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία ή το καθήκον στο λειτουργό, το πρόσωπο, την αρχή, το τμήμα, την υπηρεσία ή τον οργανισμό που ασκεί την εξουσία αυτή ή το καθήκον αυτό.

(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, όταν το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της, η οποία λήφθηκε με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1).