Αρμόδια Αρχή

5.-(1) Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και οι δύο ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο Υπουργών που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι.

(2) Σε περίπτωση συναρμοδιότητας, οι αρμοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αφορούν σε θέματα ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του εδάφους και οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

(3) Οποιαδήποτε πράξη ή οτιδήποτε είναι υπόχρεη ή εντεταλμένη να πράξει η Αρμόδια Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου, μπορεί να διενεργηθεί από λειτουργό του οικείου Υπουργείου, που ενεργεί δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης του οικείου Υπουργού.