Υποχρέωση κατοχής Άδειας

8.-(1) Απαγορεύεται η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης, εγκατάστασης καύσης, εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων χωρίς Άδεια.

(2)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή δύναται να θεσπίσει διαδικασία για την εγγραφή σε μητρώο μόνο των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το Μέρος VΙ του παρόντος Νόμου.

(β) Η διαδικασία εγγραφής σε μητρώο καθορίζεται με διάταγμα της Αρμόδιας Αρχής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει, ως ελάχιστη προϋπόθεση, γνωστοποίηση από το φορέα εκμετάλλευσης προς την Αρμόδια Αρχή της πρόθεσής του να θέσει σε λειτουργία μία εγκατάσταση.

(3)(α) Η Άδεια ισχύει για την περίοδο που η Αρμόδια Αρχή καθορίζει για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά και δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

(β) Έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της Άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της Άδειας στην Αρμόδια Αρχή.

(4) Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση, εγκατάσταση καύσης, εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, η οποία δεν είχε εξασφαλίσει-

(α) άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, ή/και

(β) άδεια απόρριψης αποβλήτων,

υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή αίτηση για τη χορήγηση Άδειας μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(5)(α) Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση, εγκατάσταση καύσης, εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, η οποία είχε εξασφαλίσει μία από τις άδειες που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (4), θεωρείται ότι της έχει χορηγηθεί προσωρινή Άδεια με τους ίδιους όρους λειτουργίας και περίοδο ισχύος που είχαν τεθεί στις εν λόγω άδειες.

(β) Η προσωρινή Άδεια ισχύει μέχρι ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, είτε με την τροποποίηση των όρων λειτουργίας της είτε με την προσθήκη νέων όρων λειτουργίας σε αυτήν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19.

(γ) Έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της προσωρινής Άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της Άδειας στην Αρμόδια Αρχή.

(6) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5), η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει πρόσθετους όρους λειτουργίας κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής Άδειας για τη διασφάλιση της προστασίας των νερών, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.