Όροι λειτουργίας εγκατάστασης

13. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12, σε κάθε άλλη περίπτωση, η Αρμόδια Αρχή, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας, δύναται να επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε όρους λειτουργίας, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. οι όροι λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Άδειας και αναφέρονται τουλάχιστον-

(α) στη φύση, προέλευση και σύσταση των εκπομπών,

(β) στο ρυθμό των εκπομπών και στις συνολικές ποσότητες ουσιών που επιτρέπεται να εκπέμπονται, σε συγκεκριμένη περίοδο όπως καθορίζεται στην Άδεια,

(γ) στις μέγιστες οριακές τιμές εκπομπής οποιωνδήποτε ουσιών ή ομάδων ουσιών που εκπέμπονται,

(δ) στα φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά οποιουδήποτε παραγόμενου αποβλήτου,

(ε) στις προδιαγραφές ποιότητας οποιωνδήποτε υλικών, περιλαμβανομένων και των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές οποιουδήποτε μηχανήματος ή εξοπλισμού,

(στ) στο σχεδιασμό και στην κατασκευή οποιωνδήποτε αγωγών απορροής ή στομίων εξαγωγής αποβλήτων για τις εκπομπές υγρών αποβλήτων, καθώς και στην ακριβή τοποθέτησή τους επί του νερού ή του εδάφους,

(ζ) στις προϋποθέσεις ή τεχνικές προδιαγραφές, περιλαμβανομένου και του ύψους, που αφορούν στην ανέγερση καπνοδόχου ή φουγάρου, μέσω του οποίου θα διοχετεύονται οι αέριες εκπομπές στην ατμόσφαιρα,

(η) στον εξοπλισμό που πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιείται για παρεμπόδιση των εκπομπών ή για μετατροπή τους σε αβλαβείς ή ακίνδυνες για το περιβάλλον,

(θ) στον καθορισμό μεθόδων και διαδικασιών για την επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της εγκατάστασης, με στόχο να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον,

(ι) σε εύλογες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή μετρήσεων και τη λήψη δειγμάτων οποιωνδήποτε αποβλήτων και ουσιών που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση ή εκπέμπονται από αυτήν. οι διευκολύνσεις αφορούν στην κατασκευή κατάλληλων δειγματοληπτικών θυρίδων σε φουγάρα εκπομπής και κατάλληλης εξέδρας, η οποία διασφαλίζει την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση, καθώς και κατάλληλους ογκομετρητές ροής και δειγματολήπτες στα σημεία εκροής υγρών αποβλήτων,

(ια) στην τήρηση μητρώων ή στοιχείων σχετικά με την προέλευση, σύνθεση, θερμοκρασία, ποσότητα και συχνότητα εκπομπών και ειδικότερα, μητρώων στα οποία να αναφέρονται οι ενδείξεις των μετρητών και άλλων συσκευών καταγραφής που ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί βάσει των όρων της Άδειάς του,

(ιβ) στην εγκατάσταση οργάνων και τήρηση προγράμματος μετρήσεων των εκπομπών, καθώς και στις συνθήκες μέτρησης που πρέπει να διεξάγει ο φορέας εκμετάλλευσης,

(ιγ) σε όργανα, εξοπλισμό ή συστήματα για αποθήκευση των μετρήσεων και τηλεμετάδοσής τους στην Αρμόδια Αρχή,

(ιδ) στον καταρτισμό και στην τήρηση προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και των εδαφών στο χώρο της εγκατάστασης και στα σημεία διάθεσης των αποβλήτων,

(ιε) στις τεχνικές εκθέσεις που πρέπει να ετοιμάζονται από το φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στον έλεγχο της ρύπανσης και στην προστασία του περιβάλλοντος από τις εκπομπές, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο (ιβ),

(ιστ) στην ακριβή τοποθεσία, στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία της εγκατάστασης,

(ιζ) σε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις που η Αρμόδια Αρχή κρίνει αναγκαίες για αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και/ ή

(ιη) σε όργανα μέτρησης ή άλλο εξοπλισμό που πρέπει να εγκαταστήσει ο φορέας εκμετάλλευσης, με δικές του δαπάνες, σε σημεία τα οποία θα εγκρίνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.