Διάρκεια ισχύος των όρων λειτουργίας

14. Σε περίπτωση χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει-

(α) την έναρξη και τη λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, δεν θα υπάρξει ανάκληση της Άδειας,

(β) για κάθε όρο λειτουργίας που επιβάλλει, την έναρξη και λήξη της χρονικής περιόδου εντός της οποίας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, δεν θα γίνει τροποποίηση του όρου λειτουργίας αυτού, και

(γ) σε σχέση με τους όρους λειτουργίας, την έναρξη και λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, δεν θα προστεθούν νέοι όροι λειτουργίας.