Επανεξέταση των όρων λειτουργίας

15.-(1)H Αρμόδια Αρχή επανεξετάζει περιοδικά και αναπροσαρμόζει, ενδεχομένως, τους όρους λειτουργίας της Άδειας.

(2) Η επανεξέταση διενεργείται οπωσδήποτε, όταν-

(α) η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στην Άδεια ή να περιληφθούν νέες οριακές τιμές εκπομπής,

(β) ουσιαστικές μεταβολές των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επιτρέπουν σημαντική μείωση των εκπομπών της εγκατάστασης χωρίς υπερβολικό κόστος,

(γ) ο φορέας εκμετάλλευσης προβεί σε επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στην εγκατάσταση που προβλέπονται στο άρθρο 18,

(δ) η ασφάλεια εκμετάλλευσης της διεργασίας απαιτεί την εφαρμογή άλλων τεχνικών,

(ε) εκπνεύσουν οι χρονικές περίοδοι που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 14, και/ ή

(στ) αυτό επιβάλλεται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.

(3) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (2), ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή σχετική αίτηση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της Άδειας.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), εάν, κατά τη λήξη της χρονικής ισχύος της Άδειας, δεν έχει συντελεστεί καμιά μεταβολή στη λειτουργία της εγκατάστασης και δεν έχουν τροποποιηθεί τα σχετικά ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανανεώσει την Άδεια για ακόμα δύο (2) χρόνια.