Γενικοί όροι λειτουργίας

12.-(1)Χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης χορήγησης Άδειας και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδώσει διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο καθορίζει γενικούς όρους λειτουργίας για ορισμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων καύσης, εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και/ ή εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων.

(2) Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων γενικών όρων λειτουργίας, αυτοί επισυνάπτονται στην Άδεια και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

(3) Σε περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (1), η Άδεια χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς την προηγούμενη εξέτασή της από την Τεχνική Επιτροπή.