Αλλαγή φορέα εκμετάλλευσης

17.-(1)Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης, ο νέος φορέας εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος όπως -

(α) ενημερώσει αμέσως την Αρμόδια Αρχή για την αλλαγή, και

(β) τηρεί τους όρους λειτουργίας της Άδειας της εγκατάστασης που αναλαμβάνει.

(2) Από τη στιγμή της ανάληψης της λειτουργίας ή του ελέγχου της εγκατάστασης, ο νέος φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου φορέα εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.