Επέκταση εγκατάστασης

18.-(1)Σε περίπτωση που φορέας εκμετάλλευσης προτίθεται να προβεί σε επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στην εγκατάσταση, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπρόσθετες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στα νερά ή/και στο έδαφος, οφείλει να υποβάλει εκ νέου αίτηση για τη χορήγηση Άδειας, προτού προβεί στις εν λόγω επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή αλλαγές.

(2)(α) Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποταθεί γραπτώς στην Αρμόδια Αρχή για γραπτή βεβαίωση ότι η ανωτέρω προτεινόμενη επέκταση, τροποποίηση ή αλλαγή δε θα απαιτήσει την εκ νέου χορήγηση Άδειας.

(β) Εφόσον δοθεί τέτοια γραπτή βεβαίωση, δεν είναι αναγκαία η εκ νέου υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Άδειας.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές ως προς το τι θεωρεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στα νερά και/ ή στο έδαφος.

(4) Φορέας εκμετάλλευσης, ο οποίος λειτουργεί ή ελέγχει εγκατάσταση ενώ έχει κάνει επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, οι οποίες μπορούν να έχουν επιπρόσθετες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στα νερά ή/και στο έδαφος, προτού του χορηγηθεί νέα Άδεια για αυτές ή προτού λάβει γραπτή βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του εδαφίου (2), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 87.