Ανάκληση ή τροποποίηση Άδειας

19.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, η Αρμόδια Αρχή οποτεδήποτε κρίνει ότι αυτό δικαιολογείται ή επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και/ ή της δημόσιας ασφάλειας, δύναται-

(α) να ανακαλέσει Άδεια,

(β) να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο λειτουργίας αυτής,

(γ) να προσθέσει οποιουσδήποτε νέους όρους λειτουργίας σε αυτήν, και/ ή

(δ) να συντομεύσει το χρόνο ισχύος της.

(2)(α) Όταν η τροποποίηση όρου λειτουργίας της Άδειας ή η προσθήκη νέου όρου λειτουργίας σε αυτήν πραγματοποιείται μέσα στην ισχύουσα χρονική περίοδο που καθορίζεται με βάση το άρθρο 14, καταβάλλεται στο φορέα εκμετάλλευσης αποζημίωση, εκτός εάν η τροποποίηση όρου λειτουργίας ή η προσθήκη νέου όρου λειτουργίας γίνεται λόγω αλλαγής των συνθηκών, οι οποίες δεν μπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν κατά το χρόνο που οι όροι λειτουργίας καθορίσθηκαν για πρώτη φορά στην Άδεια.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ως αλλαγή των συνθηκών μπορεί να θεωρηθεί και η αλλαγή πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Αρμόδια Αρχή, αναφορικά με τις εκπομπές της εγκατάστασης.