Αδικήματα σε σχέση με εγκατάσταση

20.-(1)Φορέας εκμετάλλευσης ή άλλο πρόσωπο, που λειτουργεί ή ελέγχει ή εν γνώσει του επιτρέπει τη λειτουργία εγκατάστασης–

(α) η οποία δεν έχει εξασφαλίσει Άδεια, ή

(β) σε τοποθεσία άλλη από εκείνη που ορίζεται στην Άδεια, ή

(γ) κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με οποιοδήποτε όρο λειτουργίας που επισυνάπτεται στην Άδεια,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 87.

(2) Αποτελεί υπεράσπιση σε οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), αν ο κατηγορούμενος αποδείξει ότι η μη συμμόρφωσή του προς όρο λειτουργίας οφειλόταν σε ενέργεια ή παράλειψη άλλου προσώπου ή σε ατύχημα ή σε άλλη αιτία πέρα από τον έλεγχό του και ότι έλαβε όλες τις εύλογες προφυλάξεις και κατέβαλε όλη την οφειλόμενη φροντίδα για να αποφύγει την παράβαση του όρου λειτουργίας, είτε ο ίδιος είτε εργοδοτούμενός του είτε αντιπρόσωπός του, και ότι, εν πάση περιπτώσει, μόλις αντιλήφθηκε την παράβαση έλαβε όλα τα εφικτά μέτρα για επανόρθωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ζητά να επικαλεστεί για υπεράσπισή του πράξη ή παράλειψη άλλου προσώπου -

(α) δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, εκτός αν-

(i) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία της ακρόασης, δώσει στην κατηγορούσα αρχή γραπτώς πληροφορίες που κατέχει, οι οποίες την βοηθούν να επισημάνει και εντοπίσει το άλλο πρόσωπο, ή

(ii) έχει την άδεια του δικαστηρίου να την επικαλεστεί, και

(β) το άλλο πρόσωπο μπορεί να κατηγορηθεί για αδίκημα και να κριθεί ένοχο, ανεξάρτητα από το αν ο αρχικός κατηγορούμενος κριθεί ένοχος ή όχι.

(4) Αποτελεί υπεράσπιση σε οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1), αν ο κατηγορούμενος αποδείξει ότι ήταν εργοδοτούμενος, που ενεργούσε με βάση οδηγίες που δόθηκαν σε αυτόν από ή εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης και ότι δεν είχε λόγο να πιστεύει ότι η συμμόρφωση προς τις οδηγίες αυτές θα οδηγούσε στη διάπραξη του αδικήματος για το οποίο κατηγορείται.