Εξέταση της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας

10.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37, μετά την παραλαβή της αίτησης, εντός δύο (2) εβδομάδων η Αρμόδια Αρχή, μεριμνά ώστε να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας γνωστοποίηση, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

(α) η ημερομηνία λήψης της αίτησης,

(β) ότι η αίτηση είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση, στα γραφεία της Αρμόδιας Αρχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, και

(γ) ότι οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή, εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης, απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη Άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

(2) Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 7, 8 και 11.

(3) Η Αρμόδια Αρχή αξιολογεί τυχόν απόψεις και εισηγήσεις που υποβλήθηκαν δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και ενημερώνει γραπτώς το πρόσωπο που τις υπέβαλε για τον τρόπο, με τον οποίο αυτές λήφθηκαν υπόψη.