Αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας

9.-(1) Κάθε νέα εγκατάσταση υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας στην Αρμόδια Αρχή προτού τεθεί σε λειτουργία.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3), αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, μαζί με αντίγραφο έγκυρης και εν ισχύ πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής ή/και πιστοποιητικού έγκρισης, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 11, σε ειδικό έντυπο και περιέχει τέτοιες πληροφορίες, όπως καθορίζονται με διάταγμα της Αρμόδιας Αρχής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. το έντυπο αίτησης περιλαμβάνει περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:

(α) της εγκατάστασης, της φύσης και της έκτασης των δραστηριοτήτων της,

(β) των στοιχείων του φορέα εκμετάλλευσης,

(γ) των συνθηκών του χώρου όπου θα λειτουργήσει η εγκατάσταση,

(δ) των προϊόντων που παράγονται από την εγκατάσταση,

(ε) των πρώτων και βοηθητικών υλών, των ουσιών και της ενέργειας που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση,

(στ) των πηγών προέλευσης νερού που χρησιμοποιείται και/ ή καταναλώνεται στην εγκατάσταση, περιλαμβανομένων των ποσοτήτων κατανάλωσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτού,

(ζ) των πηγών εκπομπών,

(η) της βασικής έκθεσης, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34,

(θ) της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπόμενων εκπομπών από την εγκατάσταση στην ατμόσφαιρα, στα νερά και στο έδαφος ξεχωριστά καθώς και προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εν λόγω εκπομπών στο περιβάλλον,

(ι) της προβλεπόμενης τεχνολογίας και άλλων τεχνικών που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκπομπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στη μείωσή τους,

(ια) των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας για εκ νέου χρήση, ανακύκλωσης και ανάκτησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση,

(ιβ) των προβλεπόμενων μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών,

(ιγ) των μέτρων αξιοποίησης των αερίων αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση, εφόσον απαιτείται,

(ιδ) συνοπτικά, των κύριων εναλλακτικών επιλογών, όσον αφορά την τεχνολογία, τις τεχνικές και τα μέτρα που προτείνονται, οι οποίες έχουν μελετηθεί από το φορέα εκμετάλλευσης που αιτείται την Άδεια,

(ιε) των προβλεπόμενων μέτρων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, των νερών και του εδάφους στην περιοχή της εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται,

(ιστ) των άλλων μέτρων που προβλέπονται για τη συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και/ ή

(ιζ) μη τεχνικού περιεχομένου περίληψη των λεπτομερειών που αναφέρονται στα προαναφερθέντα σημεία:

Νοείται ότι, για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV και, όπου προβλέπεται, σε όσες εγκαταστάσεις φθάνουν στο όριο δυναμικότητας που καθορίζεται στο εν λόγω Παράρτημα, το έντυπο αίτησης περιλαμβάνει όλα τα πιο πάνω.

(3) Εφόσον αυτό δικαιολογείται από την κατηγορία, το είδος, το μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, μαζί με τις πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (2), η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει την υποβολή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας, στοιχείου ή μελέτης που κρίνεται αναγκαία για την πλήρη εξέταση της υποβληθείσας αίτησης.