Χορήγηση ή ανανέωση Άδειας

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, του εδαφίου (3) του άρθρου 10 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή χορηγεί ή ανανεώνει Άδεια, εφόσον ικανοποιείται ότι-

(α) (i)σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτουργούσε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, υπάρχει έγκυρη και εν ισχύ πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής ή/και πιστοποιητικό έγκρισης. Και

(ii) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτούργησε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό έγκρισης.

(β) ο φορέας εκμετάλλευσης διαθέτει τα μηχανήματα ή/και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών και διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού και προς όλους τους όρους λειτουργίας που επισυνάπτονται στην Άδεια.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), για οποιαδήποτε υφιστάμενη εγκατάσταση, εγκατάσταση καύσης, εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, η Αρμόδια Αρχή δύναται-

(α) να προβαίνει σε χορήγηση της Άδειας, έστω και αν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει τα μηχανήματα και/ ή τον εξοπλισμό που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθορίζοντας χρονική περίοδο, εντός της οποίας τα μηχανήματα και/ ή ο εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθούν, και

(β) να ορίσει χρονική περίοδο, εντός της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς οποιουσδήποτε καθορισμένους όρους λειτουργίας.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δε χορηγεί ούτε ανανεώνει Άδεια στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι σε θέση να τηρήσει οριακή τιμή εκπομπής και/ ή ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος.

(4) Ειδικότερα, η Αρμόδια Αρχή χορηγεί ή ανανεώνει Άδεια μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι –

(α) έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης, περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, νοουμένου ότι η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος,

(β) η λειτουργία της εγκατάστασης δε θα προκαλέσει ρύπανση, ειδικότερα με την εκπομπή των ουσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII,

(γ) δε θα σημειωθεί υπέρβαση οποιασδήποτε από τις εκάστοτε ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπής,

(δ) θα τηρηθούν όλες οι ισχύουσες οριακές τιμές ποιότητας που καθορίζονται δυνάμει του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και τα ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος που καθορίζονται δυνάμει του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ε) ο φορέας εκμετάλλευσης δηλώνει γραπτώς ότι μπορεί να τηρήσει και δεσμεύεται να τηρήσει όλους του όρους λειτουργίας της Άδειας, και

(στ) (i) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτουργούσε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, υπάρχει έγκυρη και εν ισχύ πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής ή/και πιστοποιητικό έγκρισης. και

(ii) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτούργησε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό έγκρισης.

(5)(α) Η Αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει ή ανανεώσει Άδεια, η οποία καλύπτει δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις ή τμήματα εγκαταστάσεων, την εκμετάλλευση των οποίων έχει ο ίδιος φορέας εκμετάλλευσης στον ίδιο χώρο.

(β) Στις περιπτώσεις που η Άδεια καλύπτει δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις, σε αυτήν περιλαμβάνονται τέτοιοι όροι λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε εγκατάσταση πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(6) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να χορηγήσει ή ανανεώσει Άδεια, η οποία καλύπτει διάφορα τμήματα μιας εγκατάστασης, την οποία λειτουργούν ή ελέγχουν διαφορετικοί φορείς εκμετάλλευσης. στις περιπτώσεις αυτές, η Άδεια καθορίζει τις ευθύνες έκαστου φορέα εκμετάλλευσης.

(7) Σε περίπτωση συναρμοδιότητας των δύο Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, κατά την επιβολή των όρων λειτουργίας στην Άδεια, οι δύο Υπουργοί συνεκτιμούν τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης και μεριμνούν ώστε να επιτευχθεί πλήρης συντονισμός των διαδικασιών που ακολουθούν με σκοπό -

(α) την πρόληψη ή εξάλειψη όλων των μορφών ρύπανσης που η εγκατάσταση δυνατό να προκαλέσει, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του,

(β) την αποφυγή μετατόπισης ή διασποράς της ρύπανσης από ένα στοιχείο του περιβάλλοντος σε άλλο,

(γ) την αποφυγή επαναλήψεων ή σύγχυσης αναφορικά με τη διαμόρφωση των όρων λειτουργίας,

(δ) την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων λειτουργίας, και

(ε) την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση του καθορισμού και της παρακολούθησης των όρων αυτών.

(8) Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή ουσιαστικής μεταβολής εγκατάστασης, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται για τη χορήγηση Άδειας εξετάζεται και χρησιμοποιείται κάθε σχετική πληροφορία ή συμπέρασμα που έχει προκύψει κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 12, 13, 14, 15, 15Α, 17, 21, 22 και 24 του πιο πάνω Νόμου.

(9) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί γραπτώς στο φορέα εκμετάλλευσης και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (3) του άρθρου 10 την απόφασή της αναφορικά με την απόρριψη ή έγκριση της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας.

(10)(α)Ταυτόχρονα με τη χορήγηση Άδειας ο κάτοχος της καταθέτει στην Αρμόδια Αρχή εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης.

(β) Το ύψος και η μορφή των εγγυήσεων αυτών καθορίζονται με γνωστοποίηση της Αρμόδιας Αρχής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.