Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του κοινοτικού κανονισμού με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ»˙

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αρμόδιος φορέας» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«ενδιαφερόμενα μέρη» σημαίνει τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης, τις εκτελεστικές αρχές, τους εκπροσώπους οργανισμών, τις τοπικές κοινότητες και το κοινό που επηρεάζεται ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη λειτουργία οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πελατών αυτών˙

«εκτελεστικές αρχές» σημαίνει τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων σχετικά με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησης και της τήρησης των όρων αδειοδότησης και για τη διαπίστωση, την πρόληψη και τη διερεύνηση παραβάσεων των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων σχετικά με το περιβάλλον και, όπου απαιτείται, για τη λήψη μέτρων εφαρμογής˙

«εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον» σημαίνει τις νομικές απαιτήσεις που οφείλει να εντοπίσει ο οργανισμός κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής ανασκόπησης σύμφωνα με τα σημεία (α) και (β), της παραγράφου (1) του Άρθρου 4 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ˙

«EMAS» σημαίνει το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου που προβλέπεται στον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ˙

«Κανονισμός 1221/2009/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ·

«μητρώο» σημαίνει το μητρώο καταχωρημένων οργανισμών που τηρείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις παραγράφους (2) και (3) του Άρθρου 12 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«φορέας διαπίστευσης» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος ιδρύθηκε με βάση τον περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης, και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο ή οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή επιτροπή στους οποίους εκχωρείται τέτοια αρμοδιότητα από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας·

(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς, από το Άρθρο 2 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Ευθύνες αρμόδιου φορέα

3. Ο αρμόδιος φορέας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και, ειδικότερα έχει την ευθύνη για -

(α) την καταχώριση στο μητρώο οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα , σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4˙

(β) τη διατήρηση των οργανισμών στο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 6˙ και

(γ) την αναστολή ή διαγραφή της καταχώρισης οργανισμών στο μητρώο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 9.

Διαδικασία καταχώρισης

4.-(1) Όταν υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα αίτηση για καταχώριση οργανισμού στο μητρώο, ο αρμόδιος φορέας -

(α) εξετάζει κατά πόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 2 του Άρθρου 13 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ ˙

(β) τεκμηριώνει βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που εξασφαλίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 7 την πλήρη συμμόρφωση του οργανισμού με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον˙

(γ) διαβεβαιώνει ότι οποιεσδήποτε καταγγελίες διατυπώθηκαν από ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 8 έχουν διευθετηθεί˙

(δ) εξετάζει οποιεσδήποτε απόψεις ή παρατηρήσεις υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8˙

(ε) ελέγχει κατά πόσον ο οργανισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο αρμόδιος φορέας καταχωρεί τον οργανισμό στο μητρώο και ειδοποιεί γραπτώς εντός τριάντα (30) ημερών, τον οργανισμό, παρέχοντάς του τον αριθμό καταχώρισης και το λογότυπο του EMAS.

Άρνηση καταχώρισης στο μητρώο

5.-(1) Εάν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώσει ότι ο αιτών οργανισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ειδοποιεί γραπτώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τον οργανισμό παραθέτοντας τα σημεία στα οποία παρατηρείται η μη συμμόρφωση. Ο οργανισμός δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης είτε να συμμορφωθεί, αποστέλλοντας στον αρμόδιο φορέα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, είτε να διατυπώσει γραπτώς τις απόψεις του στον αρμόδιο φορέα.

(2) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί σχετική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στο εδάφιο (1) και ο αρμόδιος φορέας κρίνει ότι η αιτιολόγηση του οργανισμού δεν είναι ικανοποιητική, απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει γραπτώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον οργανισμό παρέχοντας του εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

(3) Κατά τη λήψη της απόφασης ο αρμόδιος φορέας διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον οργανισμό, σύμφωνα και με το άρθρο 10.

Διαδικασία ανανέωσης της καταχώρισης οργανισμού

6.-(1) Όταν υποβάλλεται αίτηση για ανανέωση της καταχώρισης οργανισμού στο μητρώο, ο αρμόδιος φορέας -

(α) εξετάζει κατά πόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στα στοιχεία (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του Άρθρου 14 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ˙

(β) τεκμηριώνει βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που εξασφαλίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 7 την πλήρη συμμόρφωση του οργανισμού με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που καθορίζονται στην εθνική και Κοινοτική νομοθεσία·

(γ) διαβεβαιώνει ότι οποιεσδήποτε καταγγελίες διατυπώθηκαν από ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 8 έχουν διευθετηθεί·

(δ) εξετάζει οποιεσδήποτε απόψεις ή παρατηρήσεις υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8˙

(ε) ελέγχει κατά πόσον ο οργανισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ·

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο αρμόδιος φορέας ανανεώνει την καταχώριση του οργανισμού στο μητρώο και ειδοποιεί γραπτώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον οργανισμό για την ανανέωση της καταχώρισης σε αυτό.

Βεβαίωση νομικής συμμόρφωσης

7.-(1) Κάθε οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για καταχώριση στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 4, ή για ανανέωση της καταχώρισης στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6, οφείλει, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, να προσκομίζει όλα τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι πληροί όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον.

(2) Οι εκτελεστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν τον αρμόδιο φορέα για οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης οργανισμού που είναι καταχωρημένος στο μητρώο, προς τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον το συντομότερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που διαπιστώνεται η παράλειψη.

Οφειλόμενες ενέργειες του οργανισμού

8.-(1) Κάθε οργανισμός που υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο φορέα για καταχώρισή του στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 4, ή για ανανέωση της καταχώρισής του στο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 6 οφείλει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης να θέσει τα σχετικά έγγραφα που προβλέπονται στα Άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6, κατά περίπτωση, στη διάθεση του φορέα διαπίστευσης, των εκτελεστικών αρχών, των εκπροσώπων του οργανισμού και να δημοσιεύσει σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και μέσω του διαδικτύου γνωστοποίηση με την οποία να ανακοινώνεται -

(α) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το όνομα του οργανισμού που την υπέβαλε˙

(β) συνοπτική αναφορά στις δραστηριότητες του οργανισμού και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται˙

(γ) συνοπτική αναφορά στην περιβαλλοντική δήλωση του οργανισμού που συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ·

(δ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο φορέα απόψεις ή παρατηρήσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού, σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Ο φορέας διαπίστευσης, οι εκτελεστικές αρχές, οι εκπρόσωποι των οργανισμών και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος μπορούν να υποβάλουν απόψεις ή παρατηρήσεις στον αρμόδιο φορέα σχετικά με οργανισμό που έχει υποβάλει αίτηση για καταχώριση στο μητρώο ή για ανανέωση της καταχώρισής του στο μητρώο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6, κατά περίπτωση, και οφείλουν να ενημερώσουν τον αρμόδιο φορέα σχετικά με οποιεσδήποτε καταγγελίες εναντίον του οργανισμού, τον τρόπο με τον οποίο αυτές έχουν διευθετηθεί ή κατά πόσο εκκρεμούν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία διάθεσης των σχετικών εγγράφων και δημοσίευσης της γνωστοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Ο αρμόδιος φορέας εξετάζει τις απόψεις, παρατηρήσεις ή καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και αποφασίζει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, κατά πόσο, με βάση τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχει λάβει, ο οργανισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις και σκοπούς του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ για καταχώρισή του στο μητρώο ή για ανανέωση της καταχώρισής του στο μητρώο.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), ο φορέας διαπίστευσης, οι εκτελεστικές αρχές, οι εκπρόσωποι των οργανισμών και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος δύνανται να υποβάλλουν απόψεις ή παρατηρήσεις στον αρμόδιο φορέα σχετικά με οργανισμό που είναι καταχωρημένος στο μητρώο.

(5) Ο φορέας διαπίστευσης, οι αρμόδιες εκτελεστικές αρχές, οι εκπρόσωποι των οργανισμών και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος ενημερώνουν τον αρμόδιο φορέα για οποιεσδήποτε καταγγελίες γίνονται σχετικά με οργανισμό που είναι καταχωρημένος στο μητρώο.

Αναστολή ή διαγραφή της καταχώρισης οργανισμού από το μητρώο

9.-(1) Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας κρίνει ότι καταχωρημένος οργανισμός δε συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ ειδοποιεί γραπτώς τον οργανισμό παραθέτοντας εμπεριστατωμένα τα σημεία στα οποία παρατηρήθηκε η μη συμμόρφωση. Ο οργανισμός δύναται να διατυπώσει γραπτώς τις απόψεις του στον αρμόδιο φορέα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας κρίνει ότι η αιτιολόγηση του οργανισμού δεν είναι ικανοποιητική προχωρεί στην άμεση αναστολή ή διαγραφή της καταχώρισης του οργανισμού από το μητρώο και ενημερώνει γραπτώς τον οργανισμό, παρέχοντας εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για την απόφασή του.

(2) Σε περίπτωση αναστολής ή διαγραφής της καταχώρισης οργανισμού από το μητρώο σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του Άρθρου 15 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, ο αρμόδιος φορέας ειδοποιεί γραπτώς τον οργανισμό εντός δεκαπέντε (15) ημερών σχετικά με την εν λόγω αναστολή ή διαγραφή παρέχοντας εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για την απόφαση του.

(3) Ο αρμόδιος φορέας αποφασίζει την αναστολή ή τη διαγραφή καταχώρισης οργανισμού από το μητρώο λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 15 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 10.

(4) Η αναστολή καταχώρισης οργανισμού από το μητρώο ισχύει για περίοδο έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τον αρμόδιο φορέα, εντός της οποίας ο οργανισμός οφείλει να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και να ενημερώσει σχετικά τον αρμόδιο φορέα παρέχοντας του όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς αυτό.

(5) Η αναστολή καταχώρισης οργανισμού από το μητρώο αίρεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώσει, εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στο εδάφιο (4), ότι ο οργανισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, ο αρμόδιος φορέας προχωρεί στην άμεση διαγραφή του οργανισμού από το μητρώο και ενημερώνει γραπτώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τον οργανισμό σχετικά με την απόφαση του αυτή.

Διαβούλευση

10.-(1) Σε περίπτωση εξέτασης αναστολής ή διαγραφής οργανισμού από το μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 9, ο αρμόδιος φορέας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, συμπεριλαμβανομένων του φορέα διαπίστευσης, των εκτελεστικών αρχών, των εκπροσώπων των οργανισμών και τον οργανισμό, παρέχοντας εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση αναφορικά με τη μη συμμόρφωση του οργανισμού.

(2) Τα ενδιαφερόμενα μέρη υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τις απόψεις και παρατηρήσεις τους σχετικά με την εξέταση της αναστολής ή διαγραφής του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ), της παραγράφου 5, του Άρθρου 15 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, καθώς και οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία έχουν στην κατοχή τους που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόφαση του αρμόδιου φορέα, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης.

(3) Ο αρμόδιος φορέας λαμβάνει υπόψη στην απόφασή του τα όσα υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά το στάδιο της διαβούλευσης.

(4) Ο αρμόδιος φορέας ενημερώνει τον οργανισμό αναφορικά με τις πληροφορίες που λήφθηκαν κατά το στάδιο της διαβούλευσης.

Ιεραρχική προσφυγή

11. Οποιοσδήποτε οργανισμός θεωρεί ότι -

(α) αίτησή του για καταχώριση ή ανανέωση καταχώρισης στο μητρώο απορρίφθηκε αδικαιολόγητα˙

(β) η καταχώρισή του στο μητρώο αναστάληκε ή διαγράφηκε αδικαιολόγητα˙ ή

(γ) δεν αντιμετωπίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει δικαίωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης να προσφύγει στον Υπουργό για την επανεξέταση των πράξεων του αρμόδιου φορέα.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 11, ο οργανισμός έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο αρμόδιος φορέας και κάθε εκτελεστική αρχή οφείλουν -

(α) να παρέχουν στους οργανισμούς πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, και

(β) να ενημερώνουν τους οργανισμούς αναφορικά με τις εκτελεστικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον.

(2) Οι εκτελεστικές αρχές οφείλουν να ανταποκρίνονται σε αιτήματα οργανισμών για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον -

(α) το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την αρμόδια εκτελεστική αρχή, ή

(β) εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την αρμόδια εκτελεστική αρχή εάν, λόγω του χαρακτήρα των διεργασιών του οργανισμού και του όγκου και της πολυπλοκότητας των απαιτούμενων πληροφοριών δεν μπορεί να τηρηθεί η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο (α).

(3) Οι εκτελεστικές αρχές οφείλουν να παρέχουν τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη συμμόρφωση των οργανισμών με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 7, το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος από οργανισμό.

Αρμοδιότητες του φορέα διαπίστευσης

14. Ο φορέας διαπίστευσης ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στα Άρθρα 28 έως 31 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ σχετικά με το σύστημα διαπίστευσης.

Αρμοδιότητες επαληθευτών περιβάλλοντος

15. Οι επαληθευτές περιβάλλοντος εφαρμόζουν τις διατάξεις των Άρθρων 18 έως 27 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες επαλήθευσης.

Προβολή του EMAS

16. Ο αρμόδιος φορέας δύναται να καταρτίσει στρατηγική για την προβολή και προώθηση του EMAS, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που καθορίζονται στα Άρθρα 34 έως 38 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Κατευθυντήριες γραμμές

17. Ο αρμόδιος φορέας δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Τέλη

18. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στο οποίο καθορίζει -

(α) τέλος για την υποβολή αίτησης καταχώρισης οργανισμού στο μητρώο, το οποίο θεωρείται επαρκές για την κάλυψη των δαπανών εξέτασης της αίτησης·

(β) ετήσιο τέλος ανανέωσης της καταχώρισης οργανισμού στο μητρώο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις δαπάνες για τον έλεγχο του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου οργανισμού και της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Ποινές

19.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) χρησιμοποιεί το λογότυπο του EMAS που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ χωρίς να έχει καταχωρηθεί στο μητρώο και χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 10 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, ή

(β) δηλώνει ψευδή στοιχεία στην περιβαλλοντική δήλωση που προβλέπεται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

(2) Οποιοδήποτε διαπιστευμένο πρόσωπο, το οποίο εκτελεί καθήκοντα επαλήθευσης σύμφωνα με τα Άρθρα 18 έως 27 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ δηλώνει ψευδή στοιχεία σε σχέση με -

(α) οργανισμό, ή

(β) περιβαλλοντική δήλωση που επαληθεύεται,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

Κατάργηση νόμου

20. Ο περί Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμος του 2004, καταργείται.