Διαβούλευση

10.-(1) Σε περίπτωση εξέτασης αναστολής ή διαγραφής οργανισμού από το μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 9, ο αρμόδιος φορέας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, συμπεριλαμβανομένων του φορέα διαπίστευσης, των εκτελεστικών αρχών, των εκπροσώπων των οργανισμών και τον οργανισμό, παρέχοντας εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση αναφορικά με τη μη συμμόρφωση του οργανισμού.

(2) Τα ενδιαφερόμενα μέρη υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τις απόψεις και παρατηρήσεις τους σχετικά με την εξέταση της αναστολής ή διαγραφής του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ), της παραγράφου 5, του Άρθρου 15 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, καθώς και οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία έχουν στην κατοχή τους που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόφαση του αρμόδιου φορέα, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης.

(3) Ο αρμόδιος φορέας λαμβάνει υπόψη στην απόφασή του τα όσα υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά το στάδιο της διαβούλευσης.

(4) Ο αρμόδιος φορέας ενημερώνει τον οργανισμό αναφορικά με τις πληροφορίες που λήφθηκαν κατά το στάδιο της διαβούλευσης.