Ιεραρχική προσφυγή

11. Οποιοσδήποτε οργανισμός θεωρεί ότι -

(α) αίτησή του για καταχώριση ή ανανέωση καταχώρισης στο μητρώο απορρίφθηκε αδικαιολόγητα˙

(β) η καταχώρισή του στο μητρώο αναστάληκε ή διαγράφηκε αδικαιολόγητα˙ ή

(γ) δεν αντιμετωπίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει δικαίωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης να προσφύγει στον Υπουργό για την επανεξέταση των πράξεων του αρμόδιου φορέα.