Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 11, ο οργανισμός έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.