Πρόσβαση σε πληροφορίες

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο αρμόδιος φορέας και κάθε εκτελεστική αρχή οφείλουν -

(α) να παρέχουν στους οργανισμούς πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, και

(β) να ενημερώνουν τους οργανισμούς αναφορικά με τις εκτελεστικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον.

(2) Οι εκτελεστικές αρχές οφείλουν να ανταποκρίνονται σε αιτήματα οργανισμών για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον -

(α) το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την αρμόδια εκτελεστική αρχή, ή

(β) εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την αρμόδια εκτελεστική αρχή εάν, λόγω του χαρακτήρα των διεργασιών του οργανισμού και του όγκου και της πολυπλοκότητας των απαιτούμενων πληροφοριών δεν μπορεί να τηρηθεί η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο (α).

(3) Οι εκτελεστικές αρχές οφείλουν να παρέχουν τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη συμμόρφωση των οργανισμών με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 7, το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος από οργανισμό.