Αρμοδιότητες του φορέα διαπίστευσης

14. Ο φορέας διαπίστευσης ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στα Άρθρα 28 έως 31 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ σχετικά με το σύστημα διαπίστευσης.