Αρμοδιότητες επαληθευτών περιβάλλοντος

15. Οι επαληθευτές περιβάλλοντος εφαρμόζουν τις διατάξεις των Άρθρων 18 έως 27 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες επαλήθευσης.