Προβολή του EMAS

16. Ο αρμόδιος φορέας δύναται να καταρτίσει στρατηγική για την προβολή και προώθηση του EMAS, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που καθορίζονται στα Άρθρα 34 έως 38 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.