Κατευθυντήριες γραμμές

17. Ο αρμόδιος φορέας δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.