Τέλη

18. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στο οποίο καθορίζει -

(α) τέλος για την υποβολή αίτησης καταχώρισης οργανισμού στο μητρώο, το οποίο θεωρείται επαρκές για την κάλυψη των δαπανών εξέτασης της αίτησης·

(β) ετήσιο τέλος ανανέωσης της καταχώρισης οργανισμού στο μητρώο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις δαπάνες για τον έλεγχο του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου οργανισμού και της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.