Ποινές

19.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) χρησιμοποιεί το λογότυπο του EMAS που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ χωρίς να έχει καταχωρηθεί στο μητρώο και χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 10 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, ή

(β) δηλώνει ψευδή στοιχεία στην περιβαλλοντική δήλωση που προβλέπεται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

(2) Οποιοδήποτε διαπιστευμένο πρόσωπο, το οποίο εκτελεί καθήκοντα επαλήθευσης σύμφωνα με τα Άρθρα 18 έως 27 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ δηλώνει ψευδή στοιχεία σε σχέση με -

(α) οργανισμό, ή

(β) περιβαλλοντική δήλωση που επαληθεύεται,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).