Αναστολή ή διαγραφή της καταχώρισης οργανισμού από το μητρώο

9.-(1) Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας κρίνει ότι καταχωρημένος οργανισμός δε συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ ειδοποιεί γραπτώς τον οργανισμό παραθέτοντας εμπεριστατωμένα τα σημεία στα οποία παρατηρήθηκε η μη συμμόρφωση. Ο οργανισμός δύναται να διατυπώσει γραπτώς τις απόψεις του στον αρμόδιο φορέα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας κρίνει ότι η αιτιολόγηση του οργανισμού δεν είναι ικανοποιητική προχωρεί στην άμεση αναστολή ή διαγραφή της καταχώρισης του οργανισμού από το μητρώο και ενημερώνει γραπτώς τον οργανισμό, παρέχοντας εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για την απόφασή του.

(2) Σε περίπτωση αναστολής ή διαγραφής της καταχώρισης οργανισμού από το μητρώο σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του Άρθρου 15 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, ο αρμόδιος φορέας ειδοποιεί γραπτώς τον οργανισμό εντός δεκαπέντε (15) ημερών σχετικά με την εν λόγω αναστολή ή διαγραφή παρέχοντας εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για την απόφαση του.

(3) Ο αρμόδιος φορέας αποφασίζει την αναστολή ή τη διαγραφή καταχώρισης οργανισμού από το μητρώο λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 15 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 10.

(4) Η αναστολή καταχώρισης οργανισμού από το μητρώο ισχύει για περίοδο έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τον αρμόδιο φορέα, εντός της οποίας ο οργανισμός οφείλει να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και να ενημερώσει σχετικά τον αρμόδιο φορέα παρέχοντας του όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς αυτό.

(5) Η αναστολή καταχώρισης οργανισμού από το μητρώο αίρεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώσει, εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στο εδάφιο (4), ότι ο οργανισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, ο αρμόδιος φορέας προχωρεί στην άμεση διαγραφή του οργανισμού από το μητρώο και ενημερώνει γραπτώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τον οργανισμό σχετικά με την απόφαση του αυτή.