Οφειλόμενες ενέργειες του οργανισμού

8.-(1) Κάθε οργανισμός που υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο φορέα για καταχώρισή του στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 4, ή για ανανέωση της καταχώρισής του στο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 6 οφείλει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης να θέσει τα σχετικά έγγραφα που προβλέπονται στα Άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6, κατά περίπτωση, στη διάθεση του φορέα διαπίστευσης, των εκτελεστικών αρχών, των εκπροσώπων του οργανισμού και να δημοσιεύσει σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και μέσω του διαδικτύου γνωστοποίηση με την οποία να ανακοινώνεται -

(α) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το όνομα του οργανισμού που την υπέβαλε˙

(β) συνοπτική αναφορά στις δραστηριότητες του οργανισμού και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται˙

(γ) συνοπτική αναφορά στην περιβαλλοντική δήλωση του οργανισμού που συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ·

(δ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο φορέα απόψεις ή παρατηρήσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού, σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Ο φορέας διαπίστευσης, οι εκτελεστικές αρχές, οι εκπρόσωποι των οργανισμών και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος μπορούν να υποβάλουν απόψεις ή παρατηρήσεις στον αρμόδιο φορέα σχετικά με οργανισμό που έχει υποβάλει αίτηση για καταχώριση στο μητρώο ή για ανανέωση της καταχώρισής του στο μητρώο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6, κατά περίπτωση, και οφείλουν να ενημερώσουν τον αρμόδιο φορέα σχετικά με οποιεσδήποτε καταγγελίες εναντίον του οργανισμού, τον τρόπο με τον οποίο αυτές έχουν διευθετηθεί ή κατά πόσο εκκρεμούν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία διάθεσης των σχετικών εγγράφων και δημοσίευσης της γνωστοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Ο αρμόδιος φορέας εξετάζει τις απόψεις, παρατηρήσεις ή καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και αποφασίζει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, κατά πόσο, με βάση τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχει λάβει, ο οργανισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις και σκοπούς του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ για καταχώρισή του στο μητρώο ή για ανανέωση της καταχώρισής του στο μητρώο.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), ο φορέας διαπίστευσης, οι εκτελεστικές αρχές, οι εκπρόσωποι των οργανισμών και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος δύνανται να υποβάλλουν απόψεις ή παρατηρήσεις στον αρμόδιο φορέα σχετικά με οργανισμό που είναι καταχωρημένος στο μητρώο.

(5) Ο φορέας διαπίστευσης, οι αρμόδιες εκτελεστικές αρχές, οι εκπρόσωποι των οργανισμών και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος ενημερώνουν τον αρμόδιο φορέα για οποιεσδήποτε καταγγελίες γίνονται σχετικά με οργανισμό που είναι καταχωρημένος στο μητρώο.