Βεβαίωση νομικής συμμόρφωσης

7.-(1) Κάθε οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για καταχώριση στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 4, ή για ανανέωση της καταχώρισης στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6, οφείλει, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, να προσκομίζει όλα τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι πληροί όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον.

(2) Οι εκτελεστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν τον αρμόδιο φορέα για οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης οργανισμού που είναι καταχωρημένος στο μητρώο, προς τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον το συντομότερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που διαπιστώνεται η παράλειψη.