Διαδικασία ανανέωσης της καταχώρισης οργανισμού

6.-(1) Όταν υποβάλλεται αίτηση για ανανέωση της καταχώρισης οργανισμού στο μητρώο, ο αρμόδιος φορέας -

(α) εξετάζει κατά πόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στα στοιχεία (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του Άρθρου 14 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ˙

(β) τεκμηριώνει βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που εξασφαλίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 7 την πλήρη συμμόρφωση του οργανισμού με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που καθορίζονται στην εθνική και Κοινοτική νομοθεσία·

(γ) διαβεβαιώνει ότι οποιεσδήποτε καταγγελίες διατυπώθηκαν από ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 8 έχουν διευθετηθεί·

(δ) εξετάζει οποιεσδήποτε απόψεις ή παρατηρήσεις υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8˙

(ε) ελέγχει κατά πόσον ο οργανισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ·

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο αρμόδιος φορέας ανανεώνει την καταχώριση του οργανισμού στο μητρώο και ειδοποιεί γραπτώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον οργανισμό για την ανανέωση της καταχώρισης σε αυτό.