Άρνηση καταχώρισης στο μητρώο

5.-(1) Εάν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώσει ότι ο αιτών οργανισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ειδοποιεί γραπτώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τον οργανισμό παραθέτοντας τα σημεία στα οποία παρατηρείται η μη συμμόρφωση. Ο οργανισμός δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης είτε να συμμορφωθεί, αποστέλλοντας στον αρμόδιο φορέα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, είτε να διατυπώσει γραπτώς τις απόψεις του στον αρμόδιο φορέα.

(2) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί σχετική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στο εδάφιο (1) και ο αρμόδιος φορέας κρίνει ότι η αιτιολόγηση του οργανισμού δεν είναι ικανοποιητική, απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει γραπτώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον οργανισμό παρέχοντας του εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

(3) Κατά τη λήψη της απόφασης ο αρμόδιος φορέας διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον οργανισμό, σύμφωνα και με το άρθρο 10.