Διαδικασία καταχώρισης

4.-(1) Όταν υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα αίτηση για καταχώριση οργανισμού στο μητρώο, ο αρμόδιος φορέας -

(α) εξετάζει κατά πόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 2 του Άρθρου 13 του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ ˙

(β) τεκμηριώνει βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που εξασφαλίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 7 την πλήρη συμμόρφωση του οργανισμού με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον˙

(γ) διαβεβαιώνει ότι οποιεσδήποτε καταγγελίες διατυπώθηκαν από ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 8 έχουν διευθετηθεί˙

(δ) εξετάζει οποιεσδήποτε απόψεις ή παρατηρήσεις υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8˙

(ε) ελέγχει κατά πόσον ο οργανισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο αρμόδιος φορέας καταχωρεί τον οργανισμό στο μητρώο και ειδοποιεί γραπτώς εντός τριάντα (30) ημερών, τον οργανισμό, παρέχοντάς του τον αριθμό καταχώρισης και το λογότυπο του EMAS.