Ευθύνες αρμόδιου φορέα

3. Ο αρμόδιος φορέας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ και, ειδικότερα έχει την ευθύνη για -

(α) την καταχώριση στο μητρώο οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα , σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4˙

(β) τη διατήρηση των οργανισμών στο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 6˙ και

(γ) την αναστολή ή διαγραφή της καταχώρισης οργανισμών στο μητρώο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 9.