ΜΕΡΟΣ V ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ
Άδεια διαχείρισης αποβλήτων

24.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, πρόσωπο το οποίο διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, πριν αρχίσει τις δραστηριότητές του, εξασφαλίζει άδεια διαχείρισης αποβλήτων από τον Διευθυντή.

(2)(α) Η αίτηση υποβάλλεται στο Διευθυντή σε έντυπο που καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με όλα τα απαιτούμενα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25, μαζί με τις πληροφορίες και τα τέλη που το Διάταγμα δυνατό να προβλέπει.

(β) Πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) μόνο εάν-

(i) είναι φυσικό πρόσωπο, πολίτης κράτους μέλους και διαμένει σε κράτος μέλος,

(ii) είναι νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, και σε περίπτωση εταιρείας έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋποθέσεις και όροι άδειας διαχείρισης αποβλήτων

25.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 24, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς τον Διευθυντή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από-

(i) πολεοδομική άδεια, εφόσον η προτεινόμενη διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, τις θετικές απόψεις του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις περιπτώσεις κυβερνητικών τμημάτων ή υπηρεσιών και άδεια οικοδομής,

(ii) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου,

(iii) βεβαίωση από την πυροσβεστική υπηρεσία για τήρηση των υποχρεώσεων του αιτητή όσον αφορά την πυρασφάλεια και πυρόσβεση στην εγκατάσταση,

(iv) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνων και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά θα τηρούνται από τον αιτητή.

(β) Ελλιπείς αιτήσεις επιστρέφονται στον αιτητή ταχυδρομικώς, με προσωπική συστημένη επιστολή, χωρίς να εξεταστούν, σφραγισμένες ως ελλιπείς και με σημειώση ως προς τα συγκεκριμένα στοιχεία που ελλείπουν.

(2)(α) Κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή τροποποίηση ή ανανέωση άδειας, ο Διευθυντής ζητά και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις γραπτές απόψεις και θέσεις από τα μέλη της ΣΕΔΑ καθώς και από την Επαρχιακή Διοίκηση και την Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να ζητά τις απόψεις και θέσεις και να τις λαμβάνει δεόντως υπόψη για την τελική του απόφαση, από οποιοδήποτε Υπουργείο, Υπηρεσία, Φορέα ή Οργανισμό.

(3)(α) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων χορηγείται από τον Διευθυντή.

(β) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει όρους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και αφορούν τα ακόλουθα:

(i) Τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,

(ii) τις τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας,

(iii) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,

(iv) τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε είδος εργασίας,

(v) τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, και

(vi) τις διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

(γ) Αν η άδεια διαχείρισης αποβλήτων αφορά την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, η άδεια περιλαμβάνει ως όρο ότι η ανάκτηση ενέργειας πραγματοποιείται με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

(4) Στην άδεια καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια. η άδεια διαχείρισης αποβλήτων μπορεί να ανανεώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στον Διευθυντή, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της σε τύπο που καθορίζεται από Διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και το οποίο προβλέπει επίσης τις σχετικές πληροφορίες, όρους και τέλη.

(5) Ο Διευθυντής αρνείται τη χορήγηση άδειας όταν η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας κρίνεται ανεπαρκής από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος ή όταν η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 10.

(6) Αν η άδεια αφορά τη χρήση αποβλήτων ως καυσίμου ή άλλου μέτρου παραγωγής ενέργειας, της χορήγησης άδειας από τον Διευθυντή  προηγείται η διαβούλευση του Υπουργού με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(7) Πριν από τη χορήγηση άδειας και πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, πραγματοποιείται επί τόπου έλεγχος από τον Διευθυντή ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι που θα διατυπωθούν στην άδεια και εάν το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

(8) Η χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται δυνάμει άλλης νομοθεσίας.

(9)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε άδεια που εκδίδεται δυνάμει άλλης νομοθεσίας, δύναται να συνδυαστεί με την άδεια διαχείρισης αποβλήτων που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 και του παρόντος άρθρου, ώστε να αποτελεί ενιαία άδεια, εάν με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών από τον φορέα εκμετάλλευσης ή τον Διευθυντή.

(β) Σε περίπτωση που σε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει άλλης περιβαλλοντικής νομοθεσίας έγινε ρητή και συγκεκριμένη πρόνοια διασφάλισης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με την περίληψη σχετικών όρων, τότε η εν λόγω άδεια εγκρίνεται από τον Διευθυντή ως Ενιαία και ο Διευθυντής δηλώνει υπευθύνως επί της εν λόγω άδειας ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, παραπέμποντας ρητώς στους  σχετικούς όρους.

(γ) Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου και έχουν εξασφαλίσει Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του Νόμου αυτού, εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής άδειας διαχείρισης αποβλήτων, νοουμένου ότι στην Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών περιλαμβάνεται ρητή και συγκεκριμένη πρόνοια διασφάλισης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με την περίληψη σχετικών όρων, και ο Διευθυντής δηλώνει υπευθύνως επί της εν λόγω Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, παραπέμποντας ρητώς στους  σχετικούς όρους.

(10) Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο Διευθυντής, μεριμνά ώστε να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποίηση στην οποία αναφέρεται-

(α) η ημερομηνία λήψης της αίτησης˙

(β) ο χώρος στον οποίο η αίτηση είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες˙

(γ) ότι οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Διευθυντή απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή το περιεχόμενο της αίτησης.

(11) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του και του Κανονισμού που αναφέρεται στο προοίμιο αυτού, ο Διευθυντής δύναται να δημοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Περιβάλλοντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, κάθε απόφαση με την οποία χορηγείται ή ανανεώνεται ή τροποποιείται ή αναστέλλεται άδεια διαχείρισης αποβλήτων.

(12) Για σκοπούς χορήγησης άδειας διαχείρισης αποβλήτων, οι διατάξεις του άρθρου 24 και του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις μονάδες ανακύκλωσης πλοίων, επιπροσθέτως των διατάξεων των Άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013.

Εγγυήσεις και ασφάλιση

26.-(1) Πριν την χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων καταθέτει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατόν να προκληθεί από τις δραστηριότητες του καθώς και για τις περιπτώσεις μη ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (10) του άρθρου 25 και των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που πρόσωπο καταθέτει εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση στην αρμόδια αρχή στα πλαίσια άλλης άδειας που έχει εκδοθεί δυνάμει άλλης νομοθεσίας, αυτό λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης ή της επαρκούς ασφάλισης που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(4)(α) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων ή σε περίπτωση λήψης μέτρων από την ίδια την αρμόδια αρχή για την εξάλειψη ή μείωση της ρύπανσης ή για κατάσχεση ή απομάκρυνση ή διαχείριση οποιωνδήποτε αποβλήτων ή εξοπλισμού ή για αποκατάσταση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς, η αρμόδια αρχή δύναται να εισπράξει ποσό της εγγυητικής.

(β) Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση της αξίας της εγγυητικής και σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης αποκατάστασης της αξίας της εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης δύναται να αναστείλει την άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή να ανακαλέσει την εξαίρεση προσώπου από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Άδεια με γενικούς όρους και/ ή ειδικά μέτρα

27. Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο να καθορίζει γενικούς όρους ή/ και ειδικά μέτρα που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων ή μέρος της διαχείρισής τους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σχετικής άδειας διαχείρισης αποβλήτων.

Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης και σχετικοί όροι

28.-(1) O Υπουργός εκδίδει διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο καθορίζει εξαιρέσεις προσώπων από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων για -

(α) καθορισμένες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και προσδιορίζει τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση και τη μέθοδο επεξεργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται·

(β) καθορισμένες εργασίες ανάκτησης επικίνδυνων αποβλήτων· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και τους τύπους και τις ποσότητες των επικίνδυνων αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση, τους τύπους δραστηριοτήτων καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις κρίνονται αναγκαίες για τις μορφές ανάκτησης και, ανάλογα με την περίπτωση, οριακές τιμές για τις περιεχόμενες στα επικίνδυνα απόβλητα επικίνδυνες ουσίες και οριακές τιμές εκπομπών·

(γ) τη διάθεση των δικών τους ακίνδυνων αποβλήτων στον τόπο παραγωγής· το διάταγμα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς όρους ή/και ειδικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται και προσδιορίζει τόσο τους τύπους και τις ποσότητες των ακίνδυνων αποβλήτων που καλύπτονται από την εξαίρεση, όσο και τη μέθοδο επεξεργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται.

(2) (α) Οι γενικοί όροι ή/ και τα ειδικά μέτρα που καθορίζονται στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) , πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(β) Στην περίπτωση διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) (γ) , οι εν λόγω γενικοί όροι και/ ή ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(3) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) στην Επιτροπή.

Υποχρεώσεις κατόχου άδειας διαχείρισης αποβλήτων

29. Κάθε κάτοχος άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει να -

(α) τηρεί ανελλιπώς και με συνέπεια και ακρίβεια όλους τους όρους της άδειας του·

(β) παρακολουθεί ανελλιπώς τις δραστηριότητες της εγκατάστασης και να ενημερώνει το Διευθυντή μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στους όρους της άδειας, αναφορικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης· και

(γ) παρέχει σε Επιθεωρητή κάθε διευκόλυνση που κρίνεται αναγκαία για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, τη δειγματοληψία και τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία τους ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο.

Αλλαγές στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης

30.-(1)(α) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης ή για οποιαδήποτε επέκταση των εργασιών της εγκατάστασης, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ενημερώνει προηγουμένως γραπτώς τον Διευθυντή και εξασφαλίζει σχετική έγκριση πριν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της εγκατάστασης.

(β) Σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις των όρων της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος.

(2) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση και λειτουργία της εγκατάστασης η οποία δυνατό να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει, αφού υποβάλει σχετική αίτηση στο Διευθυντή, να αναφέρει:

(α) τα τμήματα της εγκατάστασης που δυνατό να υποστούν διαφοροποιήσεις,

(β) οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 25, τα οποία δυνατό να επηρεαστούν από τις προτεινόμενες αλλαγές.

(3) Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (2) εξετάζεται από την αρμόδια αρχή η οποία αποφασίζει αν χρειάζεται να τη χειριστεί ως να επρόκειτο για αίτηση που υποβάλλεται για πρώτη φορά προς εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων οπόταν εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή ως τροποποίηση της άδειας οπόταν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της» σημαίνει αλλαγή των χαρακτηριστικών ή του τρόπου λειτουργίας ή επέκταση της εγκατάστασης.

Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

31.-(1) Ο Διευθυντής, δύναται, όταν κρίνει ότι δικαιολογείται ή επιβάλλεται για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 10, να -

(α) ανακαλέσει την άδεια,

(β) συντομεύσει το χρόνο ισχύος της,

(γ) προσθέσει οποιουσδήποτε νέους όρους σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, και/ ή

(δ) τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους επιβληθέντες όρους.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να εκδώσει δεόντως αιτιολογημένη ειδοποίηση προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εγκατάστασης, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 10.

Μητρώο αποβλήτων

32.-(1) (α)Κάθε πρόσωπο που αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28, κάθε παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων και τα πρόσωπα που συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι ή/και μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούνται όπως-

(i) τηρούν χρονολογικό μητρώο αποβλήτων με τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και την ποσότητα των προϊόντων και των υλικών που απορρέουν από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης και, όπου είναι σκόπιμο, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα·

(ii) διαθέτουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) στην αρμόδια αρχή κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου ή των μητρώων που δημιουργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) καθώς και κάθε φορά που ζητείται από την αρμόδια αρχή· και

(iii) χορηγούν στην αρμόδια αρχή ή σε προηγούμενο κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, όταν αυτά τους ζητούνται.

(β) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου (α) και σε άλλες κατηγορίες αποβλήτων.

(1Α)(α) Η αρμόδια αρχή δημιουργεί μητρώο ή συντονισμένα μητρώα για την καταγραφή των πληροφοριών για τα επικίνδυνα απόβλητα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια της Δημοκρατίας.

(β) Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα στοιχεία για τα απόβλητα που υποβάλλονται από τους βιομηχανικούς φορείς εκμετάλλευσης στο Ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων που έχει δημιουργηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006.

(γ) Η αρμόδια αρχή δύναται να δημιουργεί παρόμοια μητρώα για άλλες κατηγορίες αποβλήτων, ιδίως εκείνες για τις οποίες τίθενται στόχοι στη νομοθεσία και εκείνες για τις οποίες επιβάλλονται υποχρεώσεις υποβολής των πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(2) (α) Τα στοιχεία του μητρώου επικίνδυνων αποβλήτων τηρούνται-

(i) από τους παραγωγούς ή κατόχους επικίνδυνων αποβλήτων, τα αδειοδοτημένα πρόσωπα, μεσίτες ή εμπόρους που ασχολούνται με τη συλλογή και τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων για πέντε τουλάχιστον χρόνια, και

(ii) από τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους,

και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες του εδαφίου (1) (α) (i) .

(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) παραδίδουν το εν λόγω μητρώο στην αρμόδια αρχή, εφόσον αυτά παύσουν οριστικά τις εργασίες τους που αφορούν την παραγωγή και/ ή διαχείριση αποβλήτων.

(3) Το ακριβές περιεχόμενο του μητρώου καθώς και η διαδικασία τήρησής του καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Για σκοπούς οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και στις διατάξεις της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (5) του άρθρου 54, ο κωδικός αριθμός ο οποίος χορηγείται στο πρόσωπο αυτό, θεωρείται ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής του πρόσωπου που υποβάλλει τα έντυπα ή τις πληροφορίες ή τις αιτήσεις ή τις ειδοποιήσεις.

Καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων

33.(1) Πρόσωπο το οποίο:

(α) Ασχολείται με τη συλλογή ή τη μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση ή/και

(β) ασχολείται με την εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων ή/και

(γ) εξασφαλίζει το ίδιο την επεξεργασία των μη επικίνδυνων αποβλήτων του, περιλαμβανομένης και της ανάκτησης ή διάθεσης στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων του,

εξασφαλίζει καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων πριν την έναρξη των εργασιών του.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατάλογο των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3)(α) Πρόσωπο για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1), υποβάλλει αίτηση στο Διευθυντή  του Τμήματος Περιβάλλοντος για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(β) Η αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων υποβάλλεται σε έντυπο, που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

(4) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και πληροί τις προϋποθέσεις για καταχώριση, εξασφαλίζει έγκριση από τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και καταχωρίζεται σε αυτό.

(5) Η καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ισχύει επ’ αόριστο, υπό την προϋπόθεση ότι το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους υποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Τέλος καταχώρισης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτωνˑ

(β) στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση   αποβλήτων κάθε προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τους παραγωγούς, παραλήπτες, τις συνολικές ποσότητες αποβλήτων και τα ρεύματα αποβλήτωνˑ

(γ) έντυπα  αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς αποβλήτων που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτοςː

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπομένων στις παραγράφους (α) έως (γ), η καταχώριση διαγράφεται από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων και απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για εκ νέου καταχώριση.

(6) Η καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων δεν απαλλάσσει τον αιτητή από την υποχρέωση εξασφάλισης άλλων αδειών ή εγκρίσεων, που απαιτούνται δυνάμει άλλης οικείας νομοθεσίας.

(7) Πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, ενημερώνουν προηγουμένως γραπτώς τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων καταχώρισης.

(8) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δύναται να αρνηθεί την καταχώριση  στο Αρχείο Διαχείρισης Αποβλήτων, εάν κατά την εξέταση της αίτησης κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η  προστασία του περιβάλλοντος.

(9) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, όταν κρίνει ότι πρόσωπο το οποίο έχει καταχωρισθεί στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 ή/και των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται στα διατάγματα που προβλέπονται στο εδάφιο (10), δύναται να ανακαλέσει ή να αναστείλει προσωρινά την καταχώριση με αιτιολογημένη ειδοποίησή του ή/και να διαγράψει την καταχώριση από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(10) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία  καθορίζουν τις τεχνικής φύσεως υποχρεώσεις των προσώπων που καταχωρίζονται στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

(11) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος τηρεί, επιπρόσθετα, αρχείο-

(α) Των προσώπων που εξασφαλίζουν άδεια διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24ˑ και

(β) των παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων.

Τερματισμός λειτουργίας εγκατάστασης

34.-(1) (α) Μετά τη λήξη της σχετικής άδειας που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25 και γενικά μετά την παύση της λειτουργίας του για οποιοδήποτε λόγο, κάθε πρόσωπο που διαχειρίζεται απόβλητα, υποχρεούται να αποκαταστήσει -

(i) κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία της, και

(ii) το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων της, σύμφωνα με τους όρους της άδειας.

(β) Η ευθύνη και οι δαπάνες υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά το εν λόγω πρόσωπο.

(2) Εφόσον πρόσωπο που επεξεργάζεται απόβλητα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης του χώρου με βάση το εδάφιο (1) , ακολουθεί η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 μέχρι 2008.