ΜΕΡΟΣ IVΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Ερμηνεία βασικών όρων

43Α. Για σκοπούς του παρόντος Μέρους:

«αποδεικτικά στοιχεία»  σημαίνει  αντικείμενα, έγγραφα ή δεδομένα, τα οποία  μπορούν να προσκομισθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία, σε σχέση με καθορισμένο αδίκημα·

«απόφαση δέσμευσης»  σημαίνει  κάθε μέτρο που λαμβάνει αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, προκειμένου να εμποδίσει προσωρινά κάθε πράξη καταστροφής, μετατροπής, μετατόπισης, μεταφοράς ή διάθεσης περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να δημευθούν ή να αποτελέσουν αποδεικτικό στοιχείο·

«απόφαση δήμευσης» σημαίνει την τελική ποινή ή το μέτρο που επιβλήθηκε από δικαστήριο  του κράτους έκδοσης έπειτα από διαδικασία σε σχέση με ποινικό αδίκημα, η οποία κατέληξε στην οριστική αποστέρηση περιουσιακών στοιχείων·

«Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ» σημαίνει την Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22αςΙουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων  δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση∙

«Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ» σημαίνει την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ηςΟκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης∙

«δικαστήριο» σημαίνει Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας∙

«περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνει κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, υλικό ή άϋλο, κινητό ή ακίνητο και νόμιμο τίτλο ή έγγραφο που αποδεικνύει τίτλο ή συμφέρον επ’ αυτού, το οποίοπεριουσιακό στοιχείο, σύμφωνα με την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης-

(α) αποτελεί προϊόν καθορισμένου αδικήματος ή ισοδυναμεί, εν όλω ή εν μέρει, με την αξία τέτοιου προϊόντος,

(β) αποτελεί το μέσο ή το αντικείμενο του αδικήματος αυτού,

(γ) υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις εκτεταμένες εξουσίες δήμευσης που προβλέπονται στη νομοθεσία του κράτους έκδοσης∙

«πιστοποιητικό» σημαίνει, σε σχέση με απόφαση δέσμευσης, το πιστοποιητικό που καθορίζεται στην Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ και σε σχέση με απόφαση δήμευσης, το πιστοποιητικό που καθορίζεται στην Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ, όπως εκάστοτε ισχύουν·

«κράτος έκδοσης» σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο δικαστική αρχή ή δικαστήριο, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο αυτού, έχει εκδώσει, επικυρώσει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιβεβαιώσει απόφαση δέσμευσης ή  απόφαση  δήμευσης στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβίβαση σε κράτος μέλος διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου

43Β. Διάταγμα δέσμευσης, επιβάρυνσης ή δήμευσης που εκδίδεται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και που αφορά περιουσία που βρίσκεται σε κράτος μέλος, διαβιβάζεται για εκτέλεση ή/και επίδοση από τη Μονάδα απευθείας στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό το οποίο εγκρίνεται και υπογράφεται από το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε το εν λόγω διάταγμα.

Διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων δέσμευσης και αποφάσεων δήμευσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

43Γ.  - (1) Αίτηση για εκτέλεση που αφορά  απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης  υποβάλλεται απευθείας στη Μονάδα η οποία, εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Μέρους, την υποβάλλει το συντομότερο δυνατό στο δικαστήριο για εγγραφή και εκτέλεση και ενημερώνει το συντομότερο δυνατό την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για την πράξη της αυτή.

(2) Η Μονάδα δεν υποβάλλει απόφαση δήμευσης στο δικαστήριο για εγγραφή εκτός εάν, κατά  το χρόνο της υποβολής της αίτησης εκτέλεσης, η εν λόγω απόφαση δήμευσης βρίσκεται σε ισχύ, είναι εκτελεστή και  δεν εκκρεμεί έφεση σε σχέση με αυτή:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος  «έφεση»  περιλαμβάνει κάθε διαδικασία σκοπός της οποίας είναι η ακύρωση απόφασης δικαστηρίου ή η επανεκδίκαση της υπόθεσης ή η αναστολή της εκτέλεσής της.

(3) Αίτηση  για εκτέλεση που υποβάλλεται στη Μονάδα  δυνάμει του εδαφίου  (1), συνοδεύεταιαπό  πιστοποιητικό το  οποίο είναι αποδεκτό τόσο στην ελληνική  όσο και στην αγγλική γλώσσα.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, το δικαστήριο, μετά την υποβολή σ’αυτό από τη Μονάδα αίτησης για εκτέλεση δυνάμει του εδαφίου (1), εγγράφει την απόφαση δέσμευσης ή την απόφαση δήμευσης για σκοπούς εκτέλεσής της.

(5) Το Δικαστήριο, μετά την εγγραφή της απόφασης δέσμευσης ή της απόφασης δήμευσης δίδει οδηγίες όπως δοθεί ειδοποίηση σε όλα τα επηρεαζόμενα από την απόφαση πρόσωπα.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων διαφυλάσσονται.

(7)(α) Διάταγμα του Δικαστηρίου για εγγραφή και εκτέλεση απόφασης δέσμευσης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και δύναται να παραταθεί από το δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β):

Νοείται ότι για το σκοπό υποβολής αίτησης παράτασης της ισχύος του πιο πάνω διατάγματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β), η Μονάδα επικοινωνεί έγκαιρα, πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας με την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, από την οποία ενημερώνεται για το στάδιο της ποινικής υπόθεσης και ζητά την παράταση της ισχύος του διατάγματος εγγραφής.

(β) Το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης της Μονάδας στην οποία παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, να εκδόσει διάταγμα με το οποίο παρατείνει την ισχύ του διατάγματος κάθε τρία (3) έτη, μέχρι την έκδοση διατάγματος δήμευσης και το οποίο περιλαμβάνει πρόνοια για ειδοποίηση της έκδοσής του σε όλα τα επηρεαζόμενα από το διάταγμα πρόσωπα, που πληροφορούνται για το δικαίωμά τους να λάβουν δικαστικά μέτρα κατά του εν λόγω διατάγματος:

Νοείται ότι, οι αναφερόμενοι στην παρούσα παράγραφο λόγοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το γεγονός της έναρξης στο κράτος έκδοσης ποινικής διαδικασίας ή την ύπαρξη εξέλιξης στη διερεύνηση ποινικής υπόθεσης που δυνατό να οδηγήσει σε ποινική διαδικασία, κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί διάταγμα δήμευσης.

(γ) Σε περίπτωση που -

(i) το διάταγμα του Δικαστηρίου για εγγραφή και εκτέλεση απόφασης δέσμευσης εκδόθηκε πριν την έναρξη της ισχύος του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018,

(ii) έχουν παρέλθει πέραν των τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του, και

(iii) δεν έχει εκδοθεί διάταγμα δήμευσης στο κράτος έκδοσης ή στην ξένη χώρα,

το εν λόγω διάταγμα δύναται να ακυρωθεί από το Δικαστήριο σε περίπτωση που η Μονάδα εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, δεν καταχωρίσει αίτηση στο Δικαστήριο για παράταση της ισχύος του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β).

(δ) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 72Α, σε περίπτωση που δεν παραταθεί η ισχύς του διατάγματος εγγραφής όπως προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) η περιουσία που αποτελεί το αντικείμενο του διατάγματος ή της απόφασης δέσμευσης, αποδεσμεύεται ολόκληρη, κατά το δυνατό χωρίς να μειωθεί ή να επηρεαστεί η αξία ή το ύψος της με οποιοδήποτε τρόπο, προς όφελος του προσώπου στο όνομα του οποίου τηρείται.

Πολλαπλές αιτήσεις για εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης

43Δ. - (1) Σε περίπτωση που η Μονάδα λάβει δύο ή περισσότερες  αιτήσεις για εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης οι οποίες-

(α) αφορούν χρηματικό ποσό και έχουν εκδοθεί εις βάρος του ίδιου προσώπου και  το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει επαρκή μέσα στο έδαφος της Δημοκρατίας ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των αποφάσεων δήμευσης, ή

(β) αφορούν το ίδιο περιουσιακό στοιχείο,

τότε  η Μονάδα  αποφασίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ποιες αποφάσεις δήμευσης θα εκτελεστούν:

Νοείται ότι, κατά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης, η Μονάδα μπορεί να λάβει υπόψη,μεταξύ άλλων,  την ύπαρξη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, τη σχετική βαρύτητα και τον τόπο τέλεσης του αδικήματος που αφορά η κάθε απόφαση δήμευσης, τις ημερομηνίες των αντίστοιχων αποφάσεων  δήμευσης  και τις ημερομηνίες διαβίβασης αυτών.

Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης

43Ε. Απόφαση δέσμευσης δύναται να μην εκτελεστεί, εάν κατά την κρίση της Μονάδας ή του δικαστηρίου-

(α) το πιστοποιητικό δεν έχει προσκομισθεί ή είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δέσμευσης·

(β) υφίσταται ασυλία ή προνόμιο που καθιστά αδύνατη την  εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης·

(γ) η εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης παραβιάζει την  αρχή του δεδικασμένου· ή

(δ) η απόφαση δέσμευσης αφορά πράξη η οποία κατά το δίκαιο της Δημοκρατίας δε συνιστά αδίκημα για  το οποίο χωρεί δέσμευση.

Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δήμευσης

43ΣΤ. Απόφαση δήμευσης δύναται να μην εκτελεστεί, εάν κατά την κρίση της Μονάδας ή του δικαστηρίου ότι-

(α) το πιστοποιητικό δεν έχει προσκομισθεί ή είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δήμευσης·

(β) υφίσταται ασυλία ή προνόμιο που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης·

(γ) η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης παραβιάζει την  αρχή του δεδικασμένου·

(δ) η απόφαση δήμευσης αφορά πράξη η οποία κατά το δίκαιο της Δημοκρατίας δε συνιστά αδίκημα για  το οποίο χωρεί δήμευση·

(ε) τα δικαιώματα οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, περιλαμβανομένων των  καλόπιστων τρίτων, που προβλέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας,  καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης, περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αυτό είναι αποτέλεσμα εφαρμογής ένδικων μέσων που προβλέπονται με βάση το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(στ) σύμφωνα με το πιστοποιητικό, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως κατά τη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης δήμευσης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό  αναφέρεται ότι το πρόσωπο, σύμφωνα με περαιτέρω δικονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης -

(i) σε εύλογο χρόνο -

- είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης δήμευσης, είτε είχε με άλλα μέσα ενημερωθεί πραγματικά και επίσημα για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπο που να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι γνώριζε την προγραμματισμένη δίκη, και

- είχε ενημερωθεί ότι η απόφαση δήμευσης μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το πρόσωπο δεν εμφανιστεί στη δίκη, ή

(ii) γνώριζε την προγραμματισμένη δίκη και είχε δώσει εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον είτε το πρόσωπο είτε το κράτος διόρισε για να τον εκπροσωπήσει στη δίκη, και ότι όντως εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο αυτό στη δίκη, ή

(iii) αφού του επιδόθηκε η απόφαση δήμευσης και αφού ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου δικαιούται να παρίσταται, και ότι η ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων θα επανεξεταστεί, και ότι η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης -

- δήλωσε ρητά ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης, ή

- δεν  ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας.

(ζ) η απόφαση δήμευσης αφορά αδικήματα τα οποία   θεωρούνται ότι έχουν διαπραχθεί εν όλω ή μέρει  στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης.

Προθεσμία για προσκόμιση ή συμπλήρωση του πιστοποιητικού

43Ζ. Το δικαστήριο ή η Μονάδα δύναται, στην περίπτωση μη προσκόμισης  ή  την περίπτωση προσκόμισης ελλειπούς πιστοποιητικού,  να θέτει προθεσμία για την προσκόμιση, τησυμπλήρωση ή τη διόρθωση του ή να αποδέχεται ισοδύναμο έγγραφο.

Κοινοποίηση απόφασης άρνησης ή αδυναμίας εκτέλεσης

43Η.-(1) Σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση άρνησης εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης ή απόφασης  δήμευσης, η Μονάδα κοινοποιεί αμέσως και εγγράφως την απόφαση αυτή  στιςαρμόδιες δικαστικές αρχές του κράτους έκδοσης.

(2) Εάν απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης  είναι πρακτικά αδύνατον να εκτελεστεί διότι-

(α) στην περίπτωση απόφασης δήμευσης, τα περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δημευθεί ή έχουν εξαφανιστεί ή έχουν  καταστραφεί ή δεν ανευρίσκονται στον τόπο που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμα και μετά από διαβούλευση με το κράτος έκδοσης, ή

(β) στην περίπτωση απόφασης δέσμευσης τα περιουσιακά ή αποδεικτικά στοιχεία έχουν εξαφανιστεί, ή έχουν  καταστραφεί ή δεν ανευρίσκονται στον τόπο που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό που συνοδεύει την αίτηση για εκτέλεση, ή ο τόπος των περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμα και μετά από διαβούλευση με το κράτος έκδοσης,

η Μονάδα ενημερώνει αμέσως  τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του κράτους έκδοσης.

Λόγοι αναβολής εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης

43Θ.-(1) Η εκτέλεση απόφασης δέσμευσης μπορεί να αναβληθεί  από το  δικαστήριο ή τη Μονάδα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  Όταν η  εκτέλεσή της μπορεί να παραβλάψει διεξαγόμενη  ποινική έρευνα και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται εύλογο∙

(β) όταν τα περιουσιακά ή τα αποδεικτικά στοιχεία  που αφορά  υπόκεινται ήδη σε απόφαση δέσμευσης στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας  που εκκρεμεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε ξένη χώρα ή σε κράτος μέλος και μέχρις ότου αρθεί η σχετική απόφαση δέσμευσης:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος «ξένη χώρα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 37 του παρόντος Νόμου·

(γ)  σε περίπτωση  που η  απόφαση δέσμευσης αφορά δέσμευση  περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας  που έχει σκοπό τη μεταγενέστερη δήμευση αυτών,  όταν  τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ήδη  αποτελούν αντικείμενο απόφασης που έχει ληφθεί σταπλαίσια άλλης ποινικής διαδικασίας στην Δημοκρατία και έως ότου αρθεί η απόφαση αυτή.

(2) Η Μονάδα διαβιβάζει αμέσως στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης γραπτή έκθεση σχετικά με την αναβολή εκτέλεσης της  απόφασης δέσμευσης, η οποία αναφέρει τους λόγους της αναβολής και, όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη διάρκειά της.

(3) Μόλις παύσει να υφίσταται ο λόγος   αναβολής, η  Μονάδα λαμβάνει  αμέσως  τα αναγκαία μέτρα για την  εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης και ενημερώνει εγγράφως την  αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

Λόγοι αναβολής εκτέλεσης απόφασης δήμευσης

43Ι.-(1)  Η εκτέλεση απόφασης  δήμευσης μπορεί να αναβληθεί από το  δικαστήριο ή τη Μονάδα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν αφορά χρηματικό ποσό και κρίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος η συνολική αξία που  προέρχεται από την εκτέλεσή της να υπερβεί το    ποσό που αναφέρεται σε αυτή, λόγω ταυτόχρονης  εκτέλεσήτης σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη∙

(β) όταν έχουν ασκηθεί  ένδικα μέσα κατά της εν λόγω απόφασης∙

(γ) όταν η εκτέλεσή  της μπορεί να παραβλάψει διεξαγόμενη ποινική έρευνα ή διαδικασία και για όσο  χρονικό διάστημα κρίνεται εύλογο·

(δ) όταν  κρίνεται αναγκαίο η απόφαση, ή μέρος  αυτής, να μεταφραστεί και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως ότου να ετοιμαστεί η μετάφραση∙ ή

(ε)    όταν  έχει ήδη κινηθεί διαδικασία δήμευσης στη Δημοκρατία για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορά.

(2) Η Μονάδα, κατά τη διάρκεια της αναβολής, λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία θα ελάμβανε σε οποιαδήποτε παρόμοια υπόθεση που εκδικάζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αφορά η απόφαση δήμευσης  παραμένουν διαθέσιμα για την εκτέλεσή της.

(3) Η Μονάδα  αποστέλλει  αμέσως στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης γραπτή έκθεση σχετικά με την αναβολή εκτέλεσης απόφασης δήμευσης, η οποία αναφέρει τους λόγους  της  αναβολής και, όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη διάρκειά της.

(4) Μόλις παύσει να υφίσταται ο  λόγος αναβολής, η  Μονάδα λαμβάνει  αμέσως  τα αναγκαία μέτρα για την  εκτέλεση της απόφασης δήμευσης καιενημερώνει εγγράφως την  αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

Συνέπεια εγγραφής

43ΙΑ.-(1)  Απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης, που εγγράφεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου  43Γ, καθίσταται εκτελεστή ως εάν επρόκειτο για διάταγμα που  εκδόθηκε  από αρμόδιο δικαστήριο της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η εκτέλεση απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης γνωστοποιείται αμέσως από τη Μονάδα στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης εγγράφως.

(3)  Εάν η απόφαση δέσμευσης αφορά δέσμευση αποδεικτικών στοιχείων, τότε παραμένει σε ισχύ, μέχρι τη μεταφορά των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων στο κράτος έκδοσης.

(4) Χρήματα που έχουν  εισπραχθεί από εκτέλεση απόφασης δήμευσης διατίθενται από τη Δημοκρατία ως εξής:

(α) Εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μικρότερο των  δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000) ή του ισοδύναμου  ποσού σε άλλο νόμισμα, το ποσό αυτό περιέρχεται στη Δημοκρατία,

(β)  σε όλες τις άλλες περιπτώσεις  η Δημοκρατία μεταβιβάζει στο κράτος έκδοσης το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού  και  το υπόλοιπο κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, εάν ζητηθεί από το κράτος έκδοσης, χρηματικό ποσό που δημεύεται ή που εισπράττεται από την εκτέλεση διατάγματος δήμευσης δύναται να επιστραφεί στον νόμιμο δικαιούχο ή στο θύμα του ποινικού αδικήματος σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε το διάταγμα δήμευσης, όπως αυτό θα συμφωνηθεί μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους κράτους έκδοσης και της Δημοκρατίας.

(5) Μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία που προέκυψαν από την εκτέλεση απόφασης δήμευσης διατίθενται ως εξής:

(α) Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία πωλούνται και οι εισπράξεις από την πώληση διατίθενται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, ή

(β) εάν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να πωληθούν,  τότε  αυτά διατίθενται με άλλο τρόπο  όπως προβλέπεται από  την υφιστάμενη νομοθεσία.

(6) Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η αξία της δημευθείσας περιουσίας να υπερβαίνει το ποσό το οποίο αναφέρεται στην απόφαση δήμευσης προς είσπραξη.

(7) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5),η Δημοκρατία δεν υποχρεούται να εκποιήσει ή να επιστρέψει στο κράτος έκδοσης  περιουσιακά στοιχεία που καλύπτονται από την απόφαση δήμευσης της οποίας ζητείται η εκτέλεση, όταν αυτά αποτελούν πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στην εθνική πολιτιστική κληρονομιά της:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «πολιτιστικό αγαθό» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της  Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ηςΜαρτίου 1993, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους.

(8) Σε περίπτωση εγγραφής απόφασης δήμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, αυτή εκτελείται από τη Μονάδα, εάν εντός έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία που λήφθηκε ειδοποίηση από τα επηρεαζόμενα από την απόφαση πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 43Γ, τα εν λόγω πρόσωπα δεν έλαβαν οποιοδήποτε μέτρο για την ακύρωση ή τον παραμερισμό του διατάγματος εγγραφής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατό να δοθεί η ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 43Γ, ή που δεν εντοπίζεται ο κατηγορούμενος ή το τρίτο πρόσωπο στην κατοχή του οποίου περιήλθαν τα έσοδα, παρ’ όλο που καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες, η απόφαση δήμευσης εκτελείται άμεσα από τη Μονάδα.

Διακοπή εκτέλεσης απόφασης δήμευσης

43ΙΒ. Η Μονάδα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διακοπή εκτέλεσης απόφασης δήμευσης μόλις ενημερωθεί εγγράφως από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο, συνεπεία του οποίου η απόφαση δήμευσης παύει να είναι εκτελεστή ή αφαιρείται από την αρμοδιότητα της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε λόγο.

Ακύρωση εγγραφής

43ΙΓ.  (1) Το δικαστήριο ακυρώνει εγγραφή απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης αν αποδειχθεί ότι υπήρξε συμμόρφωση προς την εν λόγω απόφαση -

(α)  με την πληρωμή του ποσού του οφειλόμενου δυνάμει της απόφασης δέσμευσης ή της απόφασης δήμευσης· ή

(β) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που τυχόν προβλέπεται στη νομοθεσία του κράτους έκδοσης.

(2) Το δικαστήριο δύναται να ακυρώσει εγγραφή διατάγματος δέσμευσης εάν μέσα σε λογική χρονική περίοδο δεν έχει αρχίσει η ποινική διαδικασία ή δεν υπήρξε εξέλιξη στη διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης δυνάμενη να οδηγήσει σε ποινική διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί διάταγμα δήμευσης.

(3) Σε περίπτωση που κατατίθεται αίτηση για ακύρωση της εγγραφής του διατάγματος δέσμευσης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ενημερώνεται προηγουμένως το κράτος έκδοσης το οποίο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

Δεσμευτικότητα απόφασης δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης

43ΙΔ.– (1) Απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης δύναται να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί μόνο από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

(2) Το δικαστήριο, κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχει το άρθρο 43ΙΑ, καθώς επίσης και άλλων εξουσιών σχετικών με την εκτέλεση απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης, δεσμεύεται από τα ευρήματα γεγονότων στην έκταση που αναφέρονται στην καταδίκη ή την απόφαση δικαστηρίου  ή δικαστικής αρχής  του κράτους έκδοσης ή στην έκταση που η καταδίκη ή η δικαστική απόφαση βασίζεται κατ’ αναγκαίο συμπέρασμα στα γεγονότα αυτά.

Νόμισμα απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης

43ΙΕ. Σε περίπτωση που στην απόφαση δέσμευσης ή στην απόφαση δήμευσης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο ποσό προς είσπραξη σε νόμισμα άλλης χώρας, το ποσό αυτό μετατρέπεται στο ανάλογο ποσό στο νόμισμα της Δημοκρατίας χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που ίσχυε όταν υποβλήθηκε η αίτηση για εκτέλεση.

Εφαρμογή διατάξεων του παρόντος Νόμου στις περιπτώσεις απόφασης δέσμευσης και απόφασης δήμευσης

43ΙΣΤ.-(1) Τα εδάφια (7), (8), (10), (11) του άρθρου 14, τα εδάφια (9) και (10) του άρθρου 15 και τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 22 και 23 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης.

(2) Αν, κατόπιν αίτησης από ή εκ μέρους του κράτους έκδοσης, το δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι στο κράτος  αυτό άρχισε αλλά δεν περατώθηκε διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης εκδίδει διάταγμα δέσμευσης ή επιβάρυνσης, εφαρμόζοντας τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος Νόμου.

Επιστροφή καταβληθέντων ποσών

43ΙΖ.  Εάν  η Δημοκρατία ευθύνεται, για ζημιά που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο  λόγω της εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης ή  απόφασης  δήμευσης ζητά από  το κράτος έκδοσης  να  επιστρέψει  στη Δημοκρατίατυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως αποζημίωση για την προαναφερόμενη ζημιά εκτός εάν και στο βαθμό που, η ζημιά οφείλεται αποκλειστικά σε ενέργειές της.