Προθεσμία για προσκόμιση ή συμπλήρωση του πιστοποιητικού

43Ζ. Το δικαστήριο ή η Μονάδα δύναται, στην περίπτωση μη προσκόμισης  ή  την περίπτωση προσκόμισης ελλειπούς πιστοποιητικού,  να θέτει προθεσμία για την προσκόμιση, τησυμπλήρωση ή τη διόρθωση του ή να αποδέχεται ισοδύναμο έγγραφο.