Κοινοποίηση απόφασης άρνησης ή αδυναμίας εκτέλεσης

43Η.-(1) Σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση άρνησης εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης ή απόφασης  δήμευσης, η Μονάδα κοινοποιεί αμέσως και εγγράφως την απόφαση αυτή  στιςαρμόδιες δικαστικές αρχές του κράτους έκδοσης.

(2) Εάν απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης  είναι πρακτικά αδύνατον να εκτελεστεί διότι-

(α) στην περίπτωση απόφασης δήμευσης, τα περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δημευθεί ή έχουν εξαφανιστεί ή έχουν  καταστραφεί ή δεν ανευρίσκονται στον τόπο που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμα και μετά από διαβούλευση με το κράτος έκδοσης, ή

(β) στην περίπτωση απόφασης δέσμευσης τα περιουσιακά ή αποδεικτικά στοιχεία έχουν εξαφανιστεί, ή έχουν  καταστραφεί ή δεν ανευρίσκονται στον τόπο που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό που συνοδεύει την αίτηση για εκτέλεση, ή ο τόπος των περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμα και μετά από διαβούλευση με το κράτος έκδοσης,

η Μονάδα ενημερώνει αμέσως  τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του κράτους έκδοσης.