ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ερμηνεία βασικών όρων

37. Για σκοπούς του παρόντος Μέρους-

"διάταγμα εξωτερικού" σημαίνει διάταγμα δικαστηρίου ξένης χώρας, το οποίο εκδίδεται για σκοπούς των Συμβάσεων ή νομοθεσίας που θεσπίζεται για σκοπούς εφαρμογής των Συμβάσεων και περιλαμβάνει-

(α) Διατάγματα για τη δήμευση εσόδων και μέσων όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στη Σύμβαση και περιλαμβάνει -

(i) διάταγμα δήμευσης εσόδων ή προϊόντος αδικήματος, που βρίσκεται στην κατοχή του κατηγορουμένου ή τρίτου προσώπου ή άλλης περιουσίας ισοδύναμης αξίας με το προϊόν του αδικήματος,

(ii) διάταγμα δήμευσης χωρίς καταδίκη, που εκδίδεται από δικαστήριο, στα πλαίσια διαδικασίας σε σχέση με ποινικό αδίκημα, και

(iii) διάταγμα απόδοσης στους νόμιμους δικαιούχους ή θύματα,

το οποίο εκδόθηκε, είτε πριν είτε μετά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, «διάταγμα δήμευσης χωρίς καταδίκη» περιλαμβάνει διάταγμα χωρίς καταδίκη που εκδίδεται είτε πριν είτε μετά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, από δικαστήριο ξένης χώρας, το οποίο οδηγεί στη στέρηση περιουσίας, και δεν αποτελεί ποινική κύρωση, στην έκταση που διατάσσεται  από το δικαστήριο της ξένης χώρας, σε σχέση με ποινικό αδίκημα, νοουμένου ότι έχει αποδειχθεί ότι η περιουσία που αφορά το διάταγμα συνιστά έσοδο·

(β) διατάγματα για πάγωμα και κατάσχεση περιουσίας εκδιδόμενα προσωρινά για σκοπούς μελλοντικής δήμευσης εσόδων και μέσων˙

(γ) οποιοδήποτε διάταγμα το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε, με γνωστοποίησή του δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, περιλάβει στην έννοια του διατάγματος εξωτερικού˙

"δικαστήριο" σημαίνει Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας˙

"έφεση" για σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου 3 του άρθρου 38 περιλαμβάνει κάθε διαδικασία σκοπός της οποίας είναι η ακύρωση απόφασης του δικαστηρίου ή η επανεκδίκαση της υπόθεσης ή η αναστολή της εκτέλεσής της˙

"ξένη χώρα" σημαίνει χώρα η οποία κατά το χρόνο υποβολής αίτησης για εκτέλεση διατάγματος εξωτερικού είναι Συμβαλλόμενο Μέρος της Σύμβασης˙

«Σύμβαση» σημαίνει-

(α) Τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Κυρωτικό) Νόμο˙

(αα) την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος του 1990, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος (Κυρωτικό) Νόμο του 1995·

(β) τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Εσόδων από Εγκλήματα και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας η οποία κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων των Εγκλήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικό) Νόμο˙

(γ) τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών Εναντίον του Διασυνοριακού Εγκλήματος˙ και

(δ) τη Συνθήκη μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα (Κυρωτικό) Νόμο και τον περί του Εγγράφου, που προβλέπεται από το εδάφιο (2) του Άρθρου 3 της Συμφωνίας για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που υπογράφτηκε στις 25 Ιουνίου 2003, αναφορικά με την εφαρμογή της Συνθήκης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για Αμοιβαία Νομική Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα, που υπογράφτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1999 (Κυρωτικό) Νόμο του 2008·

(ε) τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς η  οποία κυρώθηκε με τον  περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικό) Νόμο.

Διαδικασία εκτέλεσης διαταγμάτων εξωτερικού

38. (1) Η αίτηση για εκτέλεση υποβάλλεται από τη ξένη χώρα ή για λογαριασμό της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το οποίο αφού πεισθεί ότι η αίτηση προέρχεται από ξένη χώρα και αφορά διάταγμα εξωτερικού με την έννοια του παρόντος Μέρους διαβιβάζει την αίτηση στη Μονάδα η οποία την υποβάλλει στο δικαστήριο εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το δικαστήριο μετά τη διαβίβαση σ’ αυτό αίτησης ξένης χώρας εγγράφει το διάταγμα εξωτερικού για σκοπούς εκτέλεσής του.

(3) Το δικαστήριο προβαίνει στην εγγραφή διατάγματος εξωτερικού αν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Κατά το χρόνο της εγγραφής το διάταγμα εξωτερικού ευρίσκετο σε ισχύ και ήταν εκτελεστό και για το οποίο δεν εκκρεμεί έφεση˙

(β) σε περίπτωση που διάταγμα εξωτερικού που αφορά δήμευση περιουσίας εκδόθηκε μετά από καταδίκη του κατηγορουμένου στην απουσία του, αυτός ειδοποιήθηκε για τη σχετική διαδικασία στη χώρα έκδοσης του διατάγματος εξωτερικού, για να δυνηθεί να εμφανιστεί και να προβάλει τις θέσεις και απόψεις του·

(β1) σε περίπτωση που το διάταγμα εξωτερικού αφορά δέσμευση περιουσίας και εκδόθηκε στην απουσία του κατηγορουμένου ή του υπόπτου, αυτός ειδοποιήθηκε για τη σχετική διαδικασία στη χώρα έκδοσης του διατάγματος εξωτερικού, για να δυνηθεί να εμφανιστεί και να προβάλει τις θέσεις και απόψεις του·

(γ) η εκτέλεση του εν λόγω διατάγματος δε θα ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα της δικαιοσύνης της Δημοκρατίας˙

(δ) δε συντρέχουν οι λόγοι άρνησης συνεργασίας που αναφέρονται στις Διεθνείς Συμβάσεις ή Διμερείς Συμφωνίες.

(4) Το Δικαστήριο, μετά την εγγραφή διατάγματος εξωτερικού, δίδει οδηγίες όπως δοθεί ειδοποίηση σε όλα τα επηρεαζόμενα από το διάταγμα πρόσωπα.

(5) Οι διατάξεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (7) του άρθρου 43Γ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στην περίπτωση διατάγματος Δικαστηρίου για εγγραφή και εκτέλεση διατάγματος δέσμευσης και κατάσχεσης περιουσίας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων διαφυλάσσονται.

Διαβίβαση σε ξένη χώρα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου

38Α. Διάταγμα δέσμευσης, επιβάρυνσης ή δήμευσης που εκδίδεται,  δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, από δικαστήριο της Δημοκρατίας μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το οποίο αφορά περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό, αποστέλλεται για εκτέλεση και/ή επίδοση στις αρμόδιες αρχές της ξένης χώρας από τη Μονάδα, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Συνέπεια εγγραφής

39. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), διάταγμα εξωτερικού το οποίο εγγράφεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 καθίσταται εκτελεστό ως εάν επρόκειτο για διάταγμα το οποίο εξεδόθη από αρμόδιο δικαστήριο της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η εκτέλεση του διατάγματος δύναται να υπόκειται σε όρο της ξένης χώρας όπως μη επιβληθεί ποινή φυλάκισης ή άλλη στέρηση της ελευθερίας σε περίπτωση που υπάρχει συμμόρφωση με αυτό.

(3) Στις περιπτώσεις όπου το διάταγμα εξωτερικού αφορά δήμευση εσόδων ή περιουσίας, είναι δυνατό, μετά την εκτέλεση του εν λόγω διατάγματος, τα έσοδα ή η περιουσία να διανεμηθούν μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ξένης χώρας και της Κυπριακής Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, εάν ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές της ξένης χώρας, χρηματικό ποσό που δημεύεται ή που εισπράττεται από την εκτέλεση διατάγματος δήμευσης δύναται να επιστραφεί στον νόμιμο δικαιούχο του ή στο θύμα του ποινικού αδικήματος σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε το διάταγμα δήμευσης, όπως αυτό θα συμφωνηθεί μεταξύ των αρμοδίων αρχών της ξένης χώρας και της Δημοκρατίας.

(4) Στην περίπτωση εγγραφής διατάγματος δήμευσης, αυτό εκτελείται από τη Μονάδα, εάν εντός έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία που λήφθηκε ειδοποίηση από τα  επηρεαζόμενα από το διάταγμα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 38, τα εν λόγω πρόσωπα δεν έλαβαν οποιοδήποτε μέτρο για την ακύρωση ή τον παραμερισμό του διατάγματος εγγραφής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να δοθεί η ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 38, η Μονάδα δύναται να δημοσιεύσει την ειδοποίηση στην επίσημη ιστοσελίδα της για τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να δοθεί η ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 38 ή που δεν εντοπίζεται ο κατηγορούμενος ή το τρίτο πρόσωπο στην κατοχή του οποίου περιήλθαν τα έσοδα, παρ’ όλο που καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες και έχουν παρέλθει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της δημοσίευσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Μονάδας, το διάταγμα δήμευσης εκτελείται άμεσα από τη Μονάδα.

Ακύρωση εγγραφής

40. (1) Το δικαστήριο ακυρώνει εγγραφή διατάγματος εξωτερικού αν αποδειχθεί ότι υπήρξε συμμόρφωση προς το διάταγμα-

(α) Με την πληρωμή του ποσού του οφειλόμενου δυνάμει του διατάγματος˙ ή

(β) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που τυχόν προβλέπεται στη νομοθεσία της ξένης χώρας.

(2)  Το δικαστήριο δύναται να ακυρώσει εγγραφή διατάγματος δέσμευσης εάν, μέσα σε λογική χρονική περίοδο, δεν έχει αρχίσει η ποινική διαδικασία ή δεν υπήρξε εξέλιξη στη διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης δυνάμενη να οδηγήσει σε ποινική διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί διάταγμα δήμευσης.

(3) Σε περίπτωση που κατατίθεται αίτηση για ακύρωση της εγγραφής του διατάγματος δέσμευσης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ενημερώνεται προηγουμένως η ξένη χώρα που εξέδωσε το διάταγμα, η οποία έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της.

 

Δεσμευτικότητα διατάγματος εξωτερικού

41. (1) Διάταγμα εξωτερικού δύναται να τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί μόνο από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή της ξένης χώρας που εξέδωσε το διάταγμα.

(2) Το δικαστήριο κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχει το άρθρο 39 καθώς επίσης και άλλων εξουσιών σχετικά με την εκτέλεση διατάγματος εξωτερικού δεσμεύεται από τα ευρήματα γεγονότων στην έκταση που αναφέρονται στην καταδίκη ή την απόφαση δικαστηρίου της ξένης χώρας ή στην έκταση που η καταδίκη ή η δικαστική απόφαση βασίζεται κατ’ αναγκαίο συμπέρασμα στα γεγονότα αυτά.

Ποσό διατάγματος

42. (1) Στις περιπτώσεις όπου στο διάταγμα εξωτερικού γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο ποσό προς είσπραξη στο νόμισμα άλλης χώρας, το ποσό αυτό στο νόμισμα της άλλης χώρας μετατρέπεται στο ανάλογο ποσό στο νόμισμα της Δημοκρατίας χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που ίσχυε όταν υποβλήθηκε η αίτηση για εγγραφή.

(2) Σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει η αξία της δημευθείσας περιουσίας να υπερβαίνει το ποσό το οποίο αναφέρεται στο διάταγμα εξωτερικού προς είσπραξη.

Εφαρμογή διατάξεων παρόντος νόμου στις περιπτώσεις διατάγματος εξωτερικού

43. (1) Τα εδάφια (7), (8), (10), (11) του άρθρου 14, τα εδάφια (9) και (10) του άρθρου 15 και τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 22 και 23 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις διατάγματος εξωτερικού τηρουμένων τυχόν διαφοροποιήσεων ή περιορισμών που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να περιλάβει στους Κανονισμούς οποιαδήποτε άλλη πρόνοια την οποία κρίνει αναγκαία για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Μέρους και ειδικότερα οτιδήποτε σχετίζεται-

(α) Με την απόδειξη οποιουδήποτε γεγονότος ή πράγματος˙

(β) με τις περιστάσεις οι οποίες σε οποιαδήποτε ξένη χώρα δύνανται να εκληφθούν ότι συνιστούν την έναρξη ή την περάτωση διαδικασίας έκδοσης διατάγματος εξωτερικού.

(3) Αν κατόπιν αίτησης από ή εκ μέρους ξένης χώρας το δικαστήριο ήθελε ικανοποιηθεί ότι στη χώρα αυτή άρχισε αλλά δεν περατώθηκε διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί διάταγμα εξωτερικού εκδίδει διάταγμα παγοποίησης ή επιβάρυνσης εφαρμόζοντας τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος Νόμου.

(α) [Διαγράφηκε]

(β) [Διαγράφηκε]

(γ) [Διαγράφηκε]

(3Α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 72Α, σε περίπτωση που Δικαστήριο ακυρώσει διάταγμα δέσμευσης ή επιβάρυνσης που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 ή του άρθρου 15, η περιουσία που αποτελεί αντικείμενο του εν λόγω διατάγματος αποδεσμεύεται ολόκληρη, κατά το δυνατό χωρίς να μειωθεί ή να επηρεαστεί η αξία ή το ύψος της με οποιοδήποτε τρόπο, προς όφελος του προσώπου στο όνομα του οποίου τηρείται.

(4) Η εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν εξαρτάται από την έκδοση Κανονισμών και μέχρις ότου εκδοθούν Κανονισμοί τα άρθρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) θα εφαρμόζονται χωρίς διαφοροποίηση ή περιορισμούς.