Ακύρωση εγγραφής

40. Το δικαστήριο ακυρώνει εγγραφή διατάγματος εξωτερικού αν αποδειχθεί ότι υπήρξε συμμόρφωση προς το διάταγμα-

(α) Με την πληρωμή του ποσού του οφειλόμενου δυνάμει του διατάγματος˙ ή

(β) με τη φυλάκιση του προσώπου εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα για μη συμμόρφωσή του προς αυτό˙ ή

(γ) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που τυχόν προβλέπεται στη νομοθεσία της ξένης χώρας.