Συνέπεια εγγραφής

39. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), διάταγμα εξωτερικού το οποίο εγγράφεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 καθίσταται εκτελεστό ως εάν επρόκειτο για διάταγμα το οποίο εξεδόθη από αρμόδιο δικαστήριο της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η εκτέλεση του διατάγματος δύναται να υπόκειται σε όρο της ξένης χώρας όπως μη επιβληθεί ποινή φυλάκισης ή άλλη στέρηση της ελευθερίας σε περίπτωση που υπάρχει συμμόρφωση με αυτό.

(3) Στις περιπτώσεις όπου το διάταγμα εξωτερικού αφορά δήμευση εσόδων ή περιουσίας, είναι δυνατό, μετά την εκτέλεση του εν λόγω διατάγματος, τα έσοδα ή η περιουσία να διανεμηθούν μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ξένης χώρας και της Κυπριακής Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, εάν ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές της ξένης χώρας, χρηματικό ποσό που δημεύεται ή που εισπράττεται από την εκτέλεση διατάγματος δήμευσης δύναται να επιστραφεί στον νόμιμο δικαιούχο του ή στο θύμα του ποινικού αδικήματος σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε το διάταγμα δήμευσης, όπως αυτό θα συμφωνηθεί μεταξύ των αρμοδίων αρχών της ξένης χώρας και της Δημοκρατίας.

(4) Στην περίπτωση εγγραφής διατάγματος δήμευσης, αυτό εκτελείται από τη Μονάδα, εάν εντός έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία που λήφθηκε ειδοποίηση από τα  επηρεαζόμενα από το διάταγμα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 38, τα εν λόγω πρόσωπα δεν έλαβαν οποιοδήποτε μέτρο για την ακύρωση ή τον παραμερισμό του διατάγματος εγγραφής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να δοθεί η ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 38, η Μονάδα δύναται να δημοσιεύσει την ειδοποίηση στην επίσημη ιστοσελίδα της για τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να δοθεί η ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 38 ή που δεν εντοπίζεται ο κατηγορούμενος ή το τρίτο πρόσωπο στην κατοχή του οποίου περιήλθαν τα έσοδα, παρ’ όλο που καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες και έχουν παρέλθει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της δημοσίευσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Μονάδας, το διάταγμα δήμευσης εκτελείται άμεσα από τη Μονάδα.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία η απόφαση δήμευσης αφορά χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει καταβληθεί, το διάταγμα δήμευσης δύναται να εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου είναι διαθέσιμο για τον σκοπό αυτό.