Ακύρωση εγγραφής

40. (1) Το δικαστήριο ακυρώνει εγγραφή διατάγματος εξωτερικού αν αποδειχθεί ότι υπήρξε συμμόρφωση προς το διάταγμα-

(α) Με την πληρωμή του ποσού του οφειλόμενου δυνάμει του διατάγματος˙ ή

(β) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που τυχόν προβλέπεται στη νομοθεσία της ξένης χώρας.

(2)  Το δικαστήριο δύναται να ακυρώσει εγγραφή διατάγματος δέσμευσης εάν, μέσα σε λογική χρονική περίοδο, δεν έχει αρχίσει η ποινική διαδικασία ή δεν υπήρξε εξέλιξη στη διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης δυνάμενη να οδηγήσει σε ποινική διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί διάταγμα δήμευσης.

(3) Σε περίπτωση που κατατίθεται αίτηση για ακύρωση της εγγραφής του διατάγματος δέσμευσης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ενημερώνεται προηγουμένως η ξένη χώρα που εξέδωσε το διάταγμα, η οποία έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της.