Εφαρμογή διατάξεων παρόντος νόμου στις περιπτώσεις διατάγματος εξωτερικού

43. (1) Τα άρθρα 14 μέχρι 23 αμφοτέρων περιλαμβανομένων εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις διατάγματος εξωτερικού τηρουμένων τυχόν διαφοροποιήσεων ή περιορισμών που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να περιλάβει στους Κανονισμούς οποιαδήποτε άλλη πρόνοια την οποία κρίνει αναγκαία για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Μέρους και ειδικότερα οτιδήποτε σχετίζεται-

(α) Με την απόδειξη οποιουδήποτε γεγονότος ή πράγματος˙

(β) με τις περιστάσεις οι οποίες σε οποιαδήποτε ξένη χώρα δύνανται να εκληφθούν ότι συνιστούν την έναρξη ή την περάτωση διαδικασίας έκδοσης διατάγματος εξωτερικού.

(3) Αν κατόπιν αίτησης από ή εκ μέρους ξένης χώρας το δικαστήριο ήθελε ικανοποιηθεί ότι στη χώρα αυτή άρχισε αλλά δεν περατώθηκε διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί διάταγμα εξωτερικού εκδίδει διάταγμα παγοποίησης ή επιβάρυνσης εφαρμόζοντας τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος Νόμου -

(α) Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονταν σχετικά με διαδικασία η οποία άρχισε στη Δημοκρατία αλλά δεν περατώθηκε εναντίον προσώπου κατηγορουμένου για διάπραξη καθορισμένου αδικήματος˙

(β) ως εάν η αναφορά σε διάταγμα δήμευσης ήταν αναφορά σε διάταγμα εξωτερικού και η αναφορά σε αίτηση από την κατηγορούσα αρχή ήταν αναφορά σε αίτηση από ή εκ μέρους της ξένης χώρας˙

(γ) τηρουμένων των διαφοροποιήσεων όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Η εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν εξαρτάται από την έκδοση Κανονισμών και μέχρις ότου εκδοθούν Κανονισμοί τα άρθρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) θα εφαρμόζονται χωρίς διαφοροποίηση ή περιορισμούς.