Διαδικασία εκτέλεσης διαταγμάτων εξωτερικού

38. (1) Η αίτηση για εκτέλεση υποβάλλεται από τη ξένη χώρα ή για λογαριασμό της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το οποίο αφού πεισθεί ότι η αίτηση προέρχεται από ξένη χώρα και αφορά διάταγμα εξωτερικού με την έννοια του παρόντος Μέρους διαβιβάζει την αίτηση στη Μονάδα η οποία την υποβάλλει με μονομερή αίτηση στο δικαστήριο εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το δικαστήριο μετά τη διαβίβαση σ’ αυτό αίτησης ξένης χώρας εγγράφει το διάταγμα εξωτερικού για σκοπούς εκτέλεσής του.

(3) Το δικαστήριο προβαίνει στην εγγραφή διατάγματος εξωτερικού αν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Κατά το χρόνο της εγγραφής το διάταγμα εξωτερικού ευρίσκετο σε ισχύ και ήταν εκτελεστό και για το οποίο δεν εκκρεμεί έφεση˙

(β) σε περίπτωση που διάταγμα εξωτερικού που αφορά δήμευση περιουσίας εκδόθηκε μετά από καταδίκη του κατηγορουμένου στην απουσία του, αυτός ειδοποιήθηκε για τη σχετική διαδικασία στη χώρα έκδοσης του διατάγματος εξωτερικού, για να δυνηθεί να εμφανιστεί και να προβάλει τις θέσεις και απόψεις του·

(β1) σε περίπτωση που το διάταγμα εξωτερικού αφορά δέσμευση περιουσίας και εκδόθηκε στην απουσία του κατηγορουμένου ή του υπόπτου, αυτός ειδοποιήθηκε για τη σχετική διαδικασία στη χώρα έκδοσης του διατάγματος εξωτερικού, για να δυνηθεί να εμφανιστεί και να προβάλει τις θέσεις και απόψεις του·

(γ) η εκτέλεση του εν λόγω διατάγματος δε θα ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα της δικαιοσύνης της Δημοκρατίας˙

(δ) δε συντρέχουν οι λόγοι άρνησης συνεργασίας που αναφέρονται στην κατ’ εφαρμογή Σύμβαση.

(4) Το Δικαστήριο, μετά την εγγραφή διατάγματος εξωτερικού, δίδει οδηγίες όπως δοθεί ειδοποίηση σε όλα τα επηρεαζόμενα από το διάταγμα πρόσωπα.

(5) Οι διατάξεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (7) του άρθρου 43Γ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στην περίπτωση διατάγματος Δικαστηρίου για εγγραφή και εκτέλεση διατάγματος δέσμευσης και κατάσχεσης περιουσίας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων διαφυλάσσονται.