Διαδικασία εκτέλεσης διαταγμάτων εξωτερικού

38. (1) Η αίτηση για εκτέλεση υποβάλλεται από τη ξένη χώρα ή για λογαριασμό της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το οποίο αφού πεισθεί ότι η αίτηση προέρχεται από ξένη χώρα και αφορά διάταγμα εξωτερικού με την έννοια του παρόντος Μέρους διαβιβάζει την αίτηση στη Μονάδα η οποία την υποβάλλει στο δικαστήριο εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το δικαστήριο μετά τη διαβίβαση σ’ αυτό αίτησης ξένης χώρας εγγράφει το διάταγμα εξωτερικού για σκοπούς εκτέλεσής του.

(3) Το δικαστήριο προβαίνει στην εγγραφή διατάγματος εξωτερικού αν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Κατά το χρόνο της εγγραφής το διάταγμα εξωτερικού ευρίσκετο σε ισχύ και ήταν εκτελεστό και για το οποίο δεν εκκρεμεί έφεση˙

(β) σε περίπτωση που το διάταγμα εξωτερικού εκδόθηκε στην απουσία κατηγορουμένου, ο κατηγορούμενος έλαβε έγκαιρα ειδοποίηση για τη σχετική διαδικασία στη χώρα έκδοσης του διατάγματος εξωτερικού για να δυνηθεί να εμφανιστεί και να προβάλει τις θέσεις και απόψεις του·

(γ) η εκτέλεση του εν λόγω διατάγματος δε θα ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα της δικαιοσύνης της Δημοκρατίας˙

(δ) δε συντρέχουν οι λόγοι άρνησης συνεργασίας που αναφέρονται στις Διεθνείς Συμβάσεις ή Διμερείς Συμφωνίες.

(4) Το Δικαστήριο, μετά την εγγραφή διατάγματος εξωτερικού, δίδει οδηγίες όπως δοθεί ειδοποίηση σε όλα τα επηρεαζόμενα από το διάταγμα πρόσωπα.