Ερμηνεία βασικών όρων

43Α. Για σκοπούς του παρόντος Μέρους:

«αποδεικτικά στοιχεία»  σημαίνει  αντικείμενα, έγγραφα ή δεδομένα, τα οποία  μπορούν να προσκομισθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία, σε σχέση με καθορισμένο αδίκημα·

«απόφαση δέσμευσης»  σημαίνει  κάθε μέτρο που λαμβάνει αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, προκειμένου να εμποδίσει προσωρινά κάθε πράξη καταστροφής, μετατροπής, μετατόπισης, μεταφοράς ή διάθεσης περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να δημευθούν ή να αποτελέσουν αποδεικτικό στοιχείο·

«απόφαση δήμευσης» σημαίνει την τελική ποινή ή το μέτρο που επιβλήθηκε από δικαστήριο  του κράτους έκδοσης έπειτα από δίκη για ποινικό αδίκημα ή αδικήματα, η οποία κατέληξε στην οριστική αποστέρηση περιουσιακών στοιχείων·

«Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ» σημαίνει την Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22αςΙουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων  δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση∙

«Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ» σημαίνει την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ηςΟκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης∙

«δικαστήριο» σημαίνει Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας∙

«περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνει κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, υλικό ή άϋλο, κινητό ή ακίνητο και νόμιμο τίτλο ή έγγραφο που αποδεικνύει τίτλο ή συμφέρον επ’ αυτού, το οποίοπεριουσιακό στοιχείο, σύμφωνα με την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης-

(α) αποτελεί προϊόν καθορισμένου αδικήματος ή ισοδυναμεί, εν όλω ή εν μέρει, με την αξία τέτοιου προϊόντος, ή

(β) αποτελεί το μέσο ή το αντικείμενο του αδικήματος αυτού·

«πιστοποιητικό» σημαίνει, σε σχέση με απόφαση δέσμευσης, το πιστοποιητικό που καθορίζεται στην Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ και σε σχέση με απόφαση δήμευσης, το πιστοποιητικό που καθορίζεται στην Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ, όπως εκάστοτε ισχύουν·

«κράτος έκδοσης» σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο δικαστική αρχή ή δικαστήριο, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο αυτού, έχει εκδώσει, επικυρώσει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιβεβαιώσει απόφαση δέσμευσης ή  απόφαση  δήμευσης στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.