Διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων δέσμευσης και αποφάσεων δήμευσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

43Γ.  - (1) Αίτηση για εκτέλεση που αφορά  απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης  υποβάλλεται απευθείας στη Μονάδα η οποία, εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Μέρους, την υποβάλλει το συντομότερο δυνατό στο δικαστήριο για εγγραφή και εκτέλεση και ενημερώνει το συντομότερο δυνατό την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για την πράξη της αυτή.

(2) Η Μονάδα δεν υποβάλλει απόφαση δήμευσης στο δικαστήριο για εγγραφή εκτός εάν, κατά  το χρόνο της υποβολής της αίτησης εκτέλεσης, η εν λόγω απόφαση δήμευσης βρίσκεται σε ισχύ, είναι εκτελεστή και  δεν εκκρεμεί έφεση σε σχέση με αυτή:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος  «έφεση»  περιλαμβάνει κάθε διαδικασία σκοπός της οποίας είναι η ακύρωση απόφασης δικαστηρίου ή η επανεκδίκαση της υπόθεσης ή η αναστολή της εκτέλεσής της.

(3) Αίτηση  για εκτέλεση που υποβάλλεται στη Μονάδα  δυνάμει του εδαφίου  (1), συνοδεύεταιαπό  πιστοποιητικό το  οποίο είναι αποδεκτό τόσο στην ελληνική  όσο και στην αγγλική γλώσσα.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, το δικαστήριο, μετά την υποβολή σ’αυτό από τη Μονάδα αίτησης για εκτέλεση δυνάμει του εδαφίου (1), εγγράφει την απόφαση δέσμευσης ή την απόφαση δήμευσης για σκοπούς εκτέλεσής της.

(5) Το Δικαστήριο, μετά την εγγραφή της απόφασης δέσμευσης ή της απόφασης δήμευσης δίδει οδηγίες όπως δοθεί ειδοποίηση σε όλα τα επηρεαζόμενα από την απόφαση πρόσωπα.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων διαφυλάσσονται.

(7)(α) Διάταγμα του Δικαστηρίου για εγγραφή και εκτέλεση απόφασης δέσμευσης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και δύναται να παραταθεί από το δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β):

Νοείται ότι για το σκοπό υποβολής αίτησης παράτασης της ισχύος του πιο πάνω διατάγματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β), η Μονάδα επικοινωνεί έγκαιρα, πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας με την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, από την οποία ενημερώνεται για το στάδιο της ποινικής υπόθεσης και ζητά την παράταση της ισχύος του διατάγματος εγγραφής.

(β) Το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης της Μονάδας στην οποία παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, να εκδόσει διάταγμα με το οποίο παρατείνει την ισχύ του διατάγματος κάθε τρία (3) έτη, μέχρι την έκδοση διατάγματος δήμευσης και το οποίο περιλαμβάνει πρόνοια για ειδοποίηση της έκδοσής του σε όλα τα επηρεαζόμενα από το διάταγμα πρόσωπα, που πληροφορούνται για το δικαίωμά τους να λάβουν δικαστικά μέτρα κατά του εν λόγω διατάγματος:

Νοείται ότι, οι αναφερόμενοι στην παρούσα παράγραφο λόγοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το γεγονός της έναρξης στο κράτος έκδοσης ποινικής διαδικασίας ή την ύπαρξη εξέλιξης στη διερεύνηση ποινικής υπόθεσης που δυνατό να οδηγήσει σε ποινική διαδικασία, κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί διάταγμα δήμευσης.

(γ) Σε περίπτωση που -

(i) το διάταγμα του Δικαστηρίου για εγγραφή και εκτέλεση απόφασης δέσμευσης εκδόθηκε πριν την έναρξη της ισχύος του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018,

(ii) έχουν παρέλθει πέραν των τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του, και

(iii) δεν έχει εκδοθεί διάταγμα δήμευσης στο κράτος έκδοσης ή στην ξένη χώρα,

το εν λόγω διάταγμα δύναται να ακυρωθεί από το Δικαστήριο σε περίπτωση που η Μονάδα εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, δεν καταχωρίσει αίτηση στο Δικαστήριο για παράταση της ισχύος του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β).

(δ) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 72Α, σε περίπτωση που δεν παραταθεί η ισχύς του διατάγματος εγγραφής όπως προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) η περιουσία που αποτελεί το αντικείμενο του διατάγματος ή της απόφασης δέσμευσης, αποδεσμεύεται ολόκληρη, κατά το δυνατό χωρίς να μειωθεί ή να επηρεαστεί η αξία ή το ύψος της με οποιοδήποτε τρόπο, προς όφελος του προσώπου στο όνομα του οποίου τηρείται.