Πολλαπλές αιτήσεις για εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης

43Δ. - (1) Σε περίπτωση που η Μονάδα λάβει δύο ή περισσότερες  αιτήσεις για εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης οι οποίες-

(α) αφορούν χρηματικό ποσό και έχουν εκδοθεί εις βάρος του ίδιου προσώπου και  το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει επαρκή μέσα στο έδαφος της Δημοκρατίας ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των αποφάσεων δήμευσης, ή

(β) αφορούν το ίδιο περιουσιακό στοιχείο,

τότε  η Μονάδα  αποφασίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ποιες αποφάσεις δήμευσης θα εκτελεστούν:

Νοείται ότι, κατά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης, η Μονάδα μπορεί να λάβει υπόψη,μεταξύ άλλων,  την ύπαρξη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, τη σχετική βαρύτητα και τον τόπο τέλεσης του αδικήματος που αφορά η κάθε απόφαση δήμευσης, τις ημερομηνίες των αντίστοιχων αποφάσεων  δήμευσης  και τις ημερομηνίες διαβίβασης αυτών.